Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

otváracie hodiny poštového úradu v Drietome

ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN POŠTY

Mimoriadna zmena otváracích hodín poštového úradu v Drietome od štvrtka 25.5.2017 do piatka 2.6.2017 celý text

ostatné | 24. 5. 2017 | Autor:

Vývoz odpadu

Obec Drietoma oznamuje občanom, že od štvrtka 25.05.2017 pracovníci spoločnosti zabezpečujúcej odvoz komunálneho odpadu budú vyvážať odpad iba zo smetných nádob označených platnou známkou na rok 2017. Táto známka je pre pracovníkov spoločnosti potvrdením, že ste príslušný poplatok za odvoz komunálneho odpadu na tento rok zaplatili. celý text

ostatné | 16. 5. 2017 | Autor:

Prijímacie skúšky do ZUŠ Nemšová v Drietome

Prijímacie skúšky do ZUŠ Nemšová dňa 22.5.2017 celý text

ostatné | 16. 5. 2017 | Autor:

Upozornenie pre majiteľov psov

Obec Drietoma upozorňuje všetkých majiteľov, ktorí chodia venčiť svojich psov na verejné priestranstvá, že Všeobecne záväzné nariadenie obce Drietoma č.1/2013 o niektorých podmienkach držania psov zakazuje vstup so psom na vybrané verejné miesta, a to na miestne cintoríny, do kostolov, na obecný úrad a do areálu obecného úradu, do budovy a areálu základnej školy s materskou školou, na detské ihriská, do parku, na športové areály, do obchodov, na poštový úrad, do zdravotníckych zariadení a do kultúrnych a spoločenských miestností. Hromadia sa sťažnosti na nedodržiavanie tohto zákazu, najmä na častý vstup do areálu školy, kde psi znečisťujú priestory určené na pohyb a hry detí. Žiadame vás, aby ste rešpektovali toto ustanovenie a svojich psov do školského areálu nevodili. Ak sa budú priestupky opakovať, využijeme ustanovenie spomínaného nariadenia a majiteľov psov budeme pokutovať.
celý text

ostatné | 3. 5. 2017 | Autor:

Odpredaj prebytočného majetku obce

Obec Drietoma v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Drietoma, zverejňuje ponuku na priamy odpredaj prebytočného a neupotrebiteľného majetku obce. celý text

ostatné | 7. 4. 2017 | Autor:

Upozornenie Hasičského a záchranného zboru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne upozorňuje občanov v súvislosti so zabezpečením ochrany lesov pred požiarmi a prevenciou proti vzniku požiarov v prírodnom prostredí na dodržiavanie povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi a to najmä na zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. celý text

ostatné | 25. 3. 2017 | Autor:

U P O Z O R N E N I E k triedeniu odpadu

Obec Drietoma má po celej obci rozmiestnené farebné kontajnery určené na triedený odpad, a to na plasty, papier, sklo, kovy a kuchynský olej. Väčšina obyvateľov odpad správne separuje a tiež správnym spôsobom pripravuje na uloženie do kontajnerov. Stáva sa však, že kontajnery na plast a papier sa javia ako plné iba preto, že niekto do nich dal nezlisované plastové obaly alebo veľké kusy kartónov. celý text

ostatné | 24. 2. 2017 | Autor:

Informácie a usmernenie k vtáčej chrípke


ostatné | 24. 2. 2017 | Autor:

Povinnosti vlastníka nehnuteľnosti

Obecný úrad upozorňuje vlastníkov nehnuteľností, ktorí v roku 2016 nadobudli alebo predali nehnuteľnosť, že sú zo zákona povinní nahlásiť takúto zmenu podaním daňového priznania k dani z nehnuteľnosti obci Drietoma ako správcovi daní v termíne do 31. januára 2017. celý text

ostatné | 18. 1. 2017 | Autor:

Nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za kom.odpad

Obec Drietoma upozorňuje občanov na potrebu zdokladovania nároku na zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad na rok 2017. Týka sa občanov, ktorí sa počas roka viac ako 90 dní nezdržiavajú na území obce. celý text

ostatné | 18. 1. 2017 | Autor:
vianočný-vinš

Vianočný vinš


ostatné | 22. 12. 2016 | Autor:

SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA MACHNÁČ, SOKOLÍ KAMEŇ A ŽĽAB

28. SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA MACHNÁČ, SOKOLÍ KAMEŇ A ŽĽAB
Obecný úrad Drietoma, turisti z Drietomy a priatelia prírody Vás srdečne pozývajú na tradičný 28. silvestrovský výstup na vrch Machnáč, Sokolí kameň a Žľab, ktorý sa bude konať v piatok 30.12.2016. celý text

ostatné | 22. 12. 2016 | Autor:

Vážení občania, obyvatelia obce Drietoma!

Od roku 2015 máme riadne skolaudovanú tak dlho očakávanú kanalizačnú sieť v obci Drietoma. celý text

ostatné | 16. 12. 2016 | Autor:

Upozornenie na používanie pyrotechniky

Vianočné obdobie vrcholí, o čom svedčí nielen krásna vianočná výzdoba, ale napríklad aj zvukové a svetelné úkazy, ktoré vznikajú pri používaní zábavnej pyrotechniky. V poslednom období sa hromadia sťažnosti občanov na deti a mládež, ktorí využívajú najmä hlučnú pyrotechniku a ľakajú starších ľudí alebo budia malé deti zo spánku počas prechádzky. celý text

ostatné | 16. 12. 2016 | Autor:

Do kúpelov so zľavou


ostatné | 15. 12. 2016 | Autor:

Pozvánka


ostatné | 9. 12. 2016 | Autor:
plagát

Hokejový turnaj obcí 2016

Adamovské Kochanovce, Drietoma,Ivanovce, Kostolná – Záriečie celý text

ostatné | 7. 12. 2016 | Autor:
#

Združenie Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a mikroregiónu Bošáčka

Občianske združenie „Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka“ sa úspešne zapojilo do Výzvy č. 4/PRV/2015, Opatrenia19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenia 19.1 Prípravná podpora so Žiadosťou o nenávratný finančný príspevok s názvom „Združenie Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka – príprava stratégie CLLD“. Na základe tejto žiadosti bol občianskemu združeniu schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 12 000,00 Eur financovaný z EPFRV a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. celý text

ostatné | 24. 11. 2016 | Autor:

Poďakovanie

Vážení občania, obyvatelia obce Drietoma!
Chcem sa z úprimného srdca poďakovať Vám všetkým, ktorí ste využili svoje volebné právo a 5. novembra 2016 ste v nových voľbách do orgánov samosprávy obcí podporili svojho kandidáta na starostu obce Drietoma. celý text

ostatné | 8. 11. 2016 | Autor:

DENNÝ STACIONÁR PRE DÔCHODCOV

Obec Drietoma oznamuje občanom, že denný stacionár pre dôchodcov v priestoroch základnej školy bude fungovať od 1. januára 2017 s kapacitou 40 miest. celý text

ostatné | 7. 11. 2016 | Autor:

Stav kyselky v Kostolnej-Záriečí

Odborní pracovníci RUVZ Trenčín, úsek odberu vôd, vykonali odber vzoriek vôd kyseliek z odberných miest Kostolná-Záriečie za účelom zistenia mikrobiologického a biologického zloženia. celý text

ostatné | 27. 10. 2016 | Autor:
pes1

UPOZORNENIE PRE MAJITEĽOV PSOV

Obec Drietoma v mesiaci február viackrát upozorňovala občanov na podmienky držania psov v našej obci, ktoré stanovuje zákon č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a všeobecne záväzné nariadenie obce Drietoma č.1/2013 o niektorých podmienkach držania psov. celý text

ostatné | 16. 6. 2016 | Autor:

Nová služba občanom – SMS správy obecného rozhlasu

Obec Drietoma zatiaľ v skúšobnej prevádzke zasiela skrátené správy obecného rozhlasu o dianí v obci formou sms. Občania, ktorí majú o túto službu záujem, môžu o zasielanie správ požiadať na telefónnom čísle 0907 062852.
Jaroslav Mego zástupca starostu obce celý text

ostatné | 20. 5. 2016 | Autor:

Stanovisko z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Stanovisko z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na žiadosť obce Drietoma o zabezpečenie urýchleného začatia predprojektovej prípravy obchvatu cesty I/50. celý text

ostatné | 11. 5. 2016 | Autor:
skola

Čo nové v škole? Rekonštruovali sme

Keď sa človek prechádza po budove miestnej školy, v mysli sa mu vynárajú mnohé príbehy z čias, ktoré tam ako žiak prežil, najmä keď príde na miesto, ktoré sa nezmenilo a vyzerá rovnako, ako v minulosti. Našťastie, budova školy sa postupne renovuje a modernizuje a tak mnohé priestory človek časom nespoznáva. Ešte donedávna k priestorom, ktoré niesli punc histórie, patrili sociálne zariadenia. celý text

ostatné | 4. 5. 2016 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 2
posledná