Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Prvomájový výstup na Žľab

Prvomájový výstup na Žľab

Turistický výlet 1.5.2018 na Žľab, zraz účastníkov o 9:00 na pešej zóne celý text

ostatné | 19. 4. 2018 | Autor:

Zápis do materskej školy

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Drietoma oznamuje, že zápis do materskej školy na školský rok 2018/2019 sa uskutoční od 2. - 7. mája 2018 v časoch: od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 15:00 celý text

ostatné | 17. 4. 2018 | Autor:

Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín nariaďuje opatrenia pri zistení a potvrdení choroby: pseudomoru hydiny. celý text

ostatné | 17. 4. 2018 | Autor:

Nové kontajnery v obci

Obec Drietoma oznamuje občanom, že v obci nám pribudli 2 nové kontajnery na separovaný odpad ORANŽOVEJ FARBY. celý text

ostatné | 12. 4. 2018 | Autor:

Hromadný odber krvi

V pondelok 21.05.2018 od 8:00 v prístavbe kultúrneho domu celý text

ostatné | 11. 4. 2018 | Autor:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne - upozornenie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne upozorňuje občanov v súvislosti so zabezpečením ochrany lesov pred požiarmi. celý text

ostatné | 6. 4. 2018 | Autor:

Daňové povinnosti k 31.1.2018

Upozornenie na daňovú povinnosť voči obci Drietoma - daň z nehnuteľností a daň za psa - do 31.1.2018 celý text

ostatné | 9. 1. 2018 | Autor:

Odpustenie poplatku za komunálny odpad v roku 2018

Informácia o podmienkach odpustenia poplatku za komunálny odpad v roku 2018 celý text

ostatné | 9. 1. 2018 | Autor:

Zábavná pyrotechnika

Používanie zábavnej pyrotechniky v obci celý text

ostatné | 22. 12. 2017 | Autor:

Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s.

na orezanie a výrub stromov v ochrannom pásme elektrických vedení celý text

ostatné | 13. 11. 2017 | Autor:

Oznámenia verejnou vyhláškou

Spoločnosť Ekorem s.r.o. oznamuje údržbu elektrického vedenia nízkeho napätia v lokalitách: Holbová, Liešna, Machunka, Kykula časť Handrláky, Beňové, Zvrácená celý text

ostatné | 10. 11. 2017 | Autor:

Výsledky volieb konaných dňa 04.11.2017

Výsledky volieb v Trenčianskom samosprávnom kraji, vo volebnom obvode č.9 a v obci Drietoma celý text

ostatné | 6. 11. 2017 | Autor:

Odpočet elektromerov v dňoch 20.09.2017 - 25.09.2017

Firma realizujúca v Drietome odpočet stavu spotrebovanej elektrickej energie prosí občanov o spoluprácu sprístupnením elektromerov a pozatváraním psov. Odpočet sa vykonáva od stredy 20.09.2017 do pondelka 25. 09.2017. celý text

ostatné | 20. 9. 2017 | Autor:

Oznam k voľbám do vyšších samosprávnych celkov

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií celý text

ostatné | 21. 8. 2017 | Autor:

Odpoveď na žiadosť o opravu cesty I.triedy I/50 v Drietome

Stanovisko Slovenskej správy ciest na žiadosť starostu obce Jaroslava Megu o opravu vozovky na ceste I. triedy I/50 (I/9) vedúcej cez obec Drietoma celý text

ostatné | 21. 8. 2017 | Autor:

Likvidácia odpadových vôd

V poslednej dobe sa opäť množia sťažnosti občanov na obyvateľov, ktorí likvidujú odpadovú vodu vypúšťaním do záhrady, na dvor alebo na polia. Znečisťovaním podzemných vôd a pôdy poškodzujú životné prostredie, zápachom znepríjemňujú okolitým susedom podmienky na život, bývanie a podnikanie.
Podľa § 23 ods.2 zákona 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je vlastník stavby alebo vlastník pozemku povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu. Občania s tradičnými septikmi tak majú iba 2 možnosti legálnej likvidácie ich obsahu – odvádzanie verejnou kanalizáciou alebo odvoz cisternou. Preto vyzývame občanov na dodržiavanie zákona a príslušného všeobecne záväzného nariadenia obce Drietoma.
celý text

ostatné | 9. 8. 2017 | Autor:

Upozornenie k odberu povrchových vôd

Podľa paragrafu 18 zákona č. 364/2004 o vodách, každý môže na vlastné nebezpečenstvo a bez povolenia alebo súhlasu orgánu štátnej vodnej správy odoberať alebo inak používať povrchové vody na uspokojovanie osobných potrieb domácností, ak sa takýto odber alebo iné používanie vykonáva na mieste, ktoré je na to vhodné a používa jednoduché vodné zariadenie. Podľa zákona jednoduchým vodným zariadením na odbery povrchových vôd je len prenosná nádoba. Upozorňujeme občanov, ktorí čerpajú vodu z Drietomice, že na akýkoľvek iný odber – napríklad cez rôzne potrubia s čerpacím zariadením – je potrebné mať súhlas orgánu štátnej vodnej správy. Odporúčame všetkým obyvateľom, ktorí takéto povolenie nemajú, aby svoje prípojky v čo najkratšom čase odstránili. celý text

ostatné | 25. 7. 2017 | Autor:

Informácie pre voliča

Oznamujeme, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.06.2017, rozhodnutím č. 166/2017 Z. z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017. celý text

ostatné | 7. 7. 2017 | Autor:

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Trenčín a Ilava od 4. júla 2017 8.00 hod. do odvolania. celý text

ostatné | 4. 7. 2017 | Autor:

Upozornenie pre majiteľov psov

Obec Drietoma upozorňuje všetkých majiteľov, ktorí chodia venčiť svojich psov na verejné priestranstvá, že Všeobecne záväzné nariadenie obce Drietoma č.1/2013 o niektorých podmienkach držania psov zakazuje vstup so psom na vybrané verejné miesta, a to na miestne cintoríny, do kostolov, na obecný úrad a do areálu obecného úradu, do budovy a areálu základnej školy s materskou školou, na detské ihriská, do parku, na športové areály, do obchodov, na poštový úrad, do zdravotníckych zariadení a do kultúrnych a spoločenských miestností. Hromadia sa sťažnosti na nedodržiavanie tohto zákazu, najmä na častý vstup do areálu školy, kde psi znečisťujú priestory určené na pohyb a hry detí. Žiadame vás, aby ste rešpektovali toto ustanovenie a svojich psov do školského areálu nevodili. Ak sa budú priestupky opakovať, využijeme ustanovenie spomínaného nariadenia a majiteľov psov budeme pokutovať.
celý text

ostatné | 3. 5. 2017 | Autor:

Upozornenie Hasičského a záchranného zboru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne upozorňuje občanov v súvislosti so zabezpečením ochrany lesov pred požiarmi a prevenciou proti vzniku požiarov v prírodnom prostredí na dodržiavanie povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi a to najmä na zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. celý text

ostatné | 25. 3. 2017 | Autor:

U P O Z O R N E N I E k triedeniu odpadu

Obec Drietoma má po celej obci rozmiestnené farebné kontajnery určené na triedený odpad, a to na plasty, papier, sklo, kovy a kuchynský olej. Väčšina obyvateľov odpad správne separuje a tiež správnym spôsobom pripravuje na uloženie do kontajnerov. Stáva sa však, že kontajnery na plast a papier sa javia ako plné iba preto, že niekto do nich dal nezlisované plastové obaly alebo veľké kusy kartónov. celý text

ostatné | 24. 2. 2017 | Autor:

Informácie a usmernenie k vtáčej chrípke


ostatné | 24. 2. 2017 | Autor:

Povinnosti vlastníka nehnuteľnosti

Obecný úrad upozorňuje vlastníkov nehnuteľností, ktorí v roku 2016 nadobudli alebo predali nehnuteľnosť, že sú zo zákona povinní nahlásiť takúto zmenu podaním daňového priznania k dani z nehnuteľnosti obci Drietoma ako správcovi daní v termíne do 31. januára 2017. celý text

ostatné | 18. 1. 2017 | Autor:

Nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za kom.odpad

Obec Drietoma upozorňuje občanov na potrebu zdokladovania nároku na zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad na rok 2017. Týka sa občanov, ktorí sa počas roka viac ako 90 dní nezdržiavajú na území obce. celý text

ostatné | 18. 1. 2017 | Autor:
vianočný-vinš

Vianočný vinš


ostatné | 22. 12. 2016 | Autor:

SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA MACHNÁČ, SOKOLÍ KAMEŇ A ŽĽAB

28. SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA MACHNÁČ, SOKOLÍ KAMEŇ A ŽĽAB
Obecný úrad Drietoma, turisti z Drietomy a priatelia prírody Vás srdečne pozývajú na tradičný 28. silvestrovský výstup na vrch Machnáč, Sokolí kameň a Žľab, ktorý sa bude konať v piatok 30.12.2016. celý text

ostatné | 22. 12. 2016 | Autor:

Vážení občania, obyvatelia obce Drietoma!

Od roku 2015 máme riadne skolaudovanú tak dlho očakávanú kanalizačnú sieť v obci Drietoma. celý text

ostatné | 16. 12. 2016 | Autor:

Upozornenie na používanie pyrotechniky

Vianočné obdobie vrcholí, o čom svedčí nielen krásna vianočná výzdoba, ale napríklad aj zvukové a svetelné úkazy, ktoré vznikajú pri používaní zábavnej pyrotechniky. V poslednom období sa hromadia sťažnosti občanov na deti a mládež, ktorí využívajú najmä hlučnú pyrotechniku a ľakajú starších ľudí alebo budia malé deti zo spánku počas prechádzky. celý text

ostatné | 16. 12. 2016 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 2
posledná