Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia (VZN)


VZN

NázovVyvesenéDátum zvesenia
03/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady15.12.201731.12.2017
VZN č. 2/2017 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky ...14.12.201730.12.2017
Dodatok č. 1 k VZN 2/2013 o financovaní materských škôl a školských zariadení na rok 201814.12.201730.12.2017
01/2017 Všeobecne záväzné nariadenie obce Drietoma o organizácii miestneho referenda21.09.201707.10.2017
02/2016 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DRIETOMA č. 2/2016 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY15.12.2016
02d1/2013 Dodatok č.1 k VZN 02/2013 – o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Drietoma na rok 201613.12.2016
1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Drietoma14.06.2016
Dodatok č.1 k VZN 01/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole – NOVÉ 01d1/201531.03.2016
02/2015 VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – NOVÉ17.12.2015
01/2015 VZN obce Drietoma o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o mieste a čase zápisu dieťaťa do materskej školy, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhra02.03.2015
02d1/2013 Dodatok č.1 k VZN 02/2013 – o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Drietoma na rok 201511.02.2015
02/2014 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady12.12.2014
01/2014 VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok obce Drietoma.03.09.2014
02/2013 Dodatok č.1 k VZN 02/2013 – o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Drietoma na rok 201422.03.2014
04/2013 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady17.12.2013
03/2013 VZN o verejných kultúrných podujatiach27.06.2013
02/2013 VZN o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Drietoma26.06.2013
Dodatok č.2 k VZN 02/2010 – výška príspevku za pobyt dieťata v materskej škole od 1.9.201329.05.2013
01/2013 VZN o niektorých podmienkach držania psov27.03.2013
03/2012 VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce /ÚPN-O/ Drietoma.17.10.2012
02/2012 VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce. Trhový poriadok.10.07.2012
02/2011 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady14.12.2011
01/2011 VZN o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území obce Drietoma29.11.2011
02d1/2010 Dodatok č.1 k VZN 02/2010 – poplatky od 10/201130.09.2011
04/2010 VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečistenie ovzdušia na území obce Drietoma16.12.2010
03/2010 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady15.12.2010
02/2010 VZN obce Drietoma o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o mieste a čase zápisu dieťaťa do materskej školy, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhra15.09.2010
01/2010 VZN o poskytovaní socialnych služieb obce Drietoma17.05.2010
01/2009 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za kom. odpady a drobné stavebné odpady na území obce Drietoma16.12.2009
03/2008 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za kom. odpady a drobné stavebné odpady na území obce Drietoma15.12.2008
02/2008 VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o mieste a čase zápisu dieťaťa do materskej školy, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na29.08.2008
01/2008 VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Drietoma23.01.2008
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Drietoma 01/200721.11.2007