Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia (VZN)


VZN

NázovVyvesenéDátum zvesenia
01/2018 VZN o niektorých podmienkach držania psov na území obce Drietoma05.03.201821.03.2018
03/2017 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady15.12.201731.12.2017
02/2017 VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky ...14.12.201730.12.2017
01/2017 Všeobecne záväzné nariadenie obce Drietoma o organizácii miestneho referenda21.09.201707.10.2017
02d1/2013 Dodatok č.1 k VZN 02/2013 – o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Drietoma na rok 201613.12.2016
Dodatok č.1 k VZN 01/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole – NOVÉ 01d1/201531.03.2016
01/2015 VZN obce Drietoma o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o mieste a čase zápisu dieťaťa do materskej školy, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhra02.03.2015
01/2014 VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok obce Drietoma03.09.2014
03/2013 VZN o verejných kultúrných podujatiach27.06.2013
02/2013 VZN o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Drietoma26.06.2013
03/2012 VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce /ÚPN-O/ Drietoma.17.10.2012
02/2012 VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce. Trhový poriadok.10.07.2012
01/2011 VZN o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území obce Drietoma29.11.2011
02d1/2010 Dodatok č.1 k VZN 02/2010 – poplatky od 10/201130.09.2011
04/2010 VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečistenie ovzdušia na území obce Drietoma16.12.2010
01/2010 VZN o poskytovaní socialnych služieb obce Drietoma17.05.2010