Obsah

Späť

Návrh VZNč. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vyvesené: 27. 11. 2017

Dátum zvesenia: 12. 12. 2017

Zodpovedá: Ivana Struhárová

Späť