Obsah

Správy

30.Silvestrovský výstup

30. Silvestrovský výstup na Machnáč, Sokolí kameň a Žľab

Obec Drietoma a Turisti a milovníci prírody Vás pozývajú na jubilejný 30. silvestrovský výstup na Machnáč, Sokolí kameň a Žľab, ktorý sa bude konať v nedeľu 30.12.2018. Na prepravu do Liešnej je možné využiť spoj pravidelnej autobusovej linky, ktorý odchádza o 8:51 od Jednoty. Po úspešne zvládnutom výstupe bude pre účastníkov výstupu pripravené občerstvenie v kinosále. celý text

ostatné | 12. 12. 2018 | Autor:

Hokejový turnaj 4 obcí 29.12.2018

Tradičný hokejový turnaj obcí, v ktorom si sily zmerajú družstvá z Drietomy, Adamovských Kochanoviec, Ivanoviec a Kostolnej-Záriečia, sa koná v sobotu 29. decembra 2018 v čase od 8:45 do 14:00 hod na zimnom štadióne Mariána Gáboríka MG RING Trenčín. Po skončení turnaja môžete využiť príležitosť korčuľovania zdarma v čase od 14:00 do 15:00 hod. celý text

ostatné | 11. 12. 2018 | Autor:
Kompostovanie

Prednáška o kompostovaní 18.12.2018 o 18:00 - druhá a zároveň posledná prednáška!

Obyvatelia Drietomy majú stále možnosť získať kompostér na uloženie biologicky rozložiteľného odpadu zdarma. Podmienkou je absolvovanie prednášky o kompostovaní. Druhá a zároveň posledná prednáška organizovaná obcou Drietoma sa uskutoční v utorok 18. decembra 2018 o 18:00 hod v kinosále Drietoma.
Upozorňujeme, že kto bude chcieť v budúcnosti prednášku absolvovať a tak získať kompostér zdarma, účasť na prednáške si bude musieť zaplatiť.
celý text

ostatné | 11. 12. 2018 | Autor:
Vianočný galakoncert

Drietomský vianočný galakoncert

Obec Drietoma Vás pozýva na Vianočný galakoncert, ktorý sa bude konať v nedeľu 16.12.2018 o 16:00 v kinosále. Účinkuje DFS Nezábudky, žiaci ZUŠ, Zbor svätej Kataríny, Spevácka skupina a Drietomanka. celý text

ostatné | 11. 12. 2018 | Autor:
zastupiteľstva

Pozvánka na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Drietoma

Obec Drietoma Vás pozýva na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Drietoma, ktoré sa bude konať v stredu 12. decembra 2018 o 16:30 v prístavbe kultúrneho domu. celý text

ostatné | 6. 12. 2018 | Autor:

Povinnosť registrácie chovu ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín oznamuje, že 6. novembra 2018 bola zrušená výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú potrebu. Teda všetky chovy ošípaných – aj tie, ktoré chovajú len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu – musia byť registrované. Chovateľ je povinný zaregistrovať chov v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat prostredníctvom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trenčín. Pokiaľ si chovateľ túto povinnosť nesplní, môže mu byť udelená pokuta od 100 do 400 eur. celý text

ostatné | 27. 11. 2018 | Autor:

Výsledky komunálnych volieb 10.11.2018

Miestna volebná komisia oznamuje výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali v sobotu 10. novembra 2018. celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor:

Zasadnutie členov MAS dňa 23.08.2018

Dňa 23.08.2018 sa uskutočnilo zasadnutie členov MAS, kde sa preberala alokácia nižšie uvedených opatrení. celý text

ostatné | 4. 9. 2018 | Autor:

Aktivity Združenia obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka

Občianske združenie „Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka“ požiadalo dňa 26.6.2018 o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 109 146,22€ na Financovanie chodu MAS v rámci Integrovaného regionálneho operačného progra-mu /IROP/. celý text

ostatné | 4. 9. 2018 | Autor:

Nedajme zlodejom a podvodníkom šancu okradnúť nás

Nedávno sa v osade Brúsne cudzie osoby dostali do nezamknutého domu s úmyslom okradnúť majiteľa. Aj na základe tohto prípadu Vás žiadame, aby ste svoje obydlia dostatočne zabezpečovali proti vstupu cudzích osôb a zamykali vstupy do domov nielen počas vašej neprítomnosti, ale aj keď ste doma. celý text

ostatné | 24. 8. 2018 | Autor:

Informácie pre voliča

v súvislosti s Voľbami do orgánov samosprávy obcí celý text

ostatné | 11. 7. 2018 | Autor:

Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín nariaďuje opatrenia pri zistení a potvrdení choroby: pseudomoru hydiny. celý text

ostatné | 17. 4. 2018 | Autor:

Odpoveď na žiadosť o opravu cesty I.triedy I/50 v Drietome

Stanovisko Slovenskej správy ciest na žiadosť starostu obce Jaroslava Megu o opravu vozovky na ceste I. triedy I/50 (I/9) vedúcej cez obec Drietoma celý text

ostatné | 21. 8. 2017 | Autor:

Likvidácia odpadových vôd

V poslednej dobe sa opäť množia sťažnosti občanov na obyvateľov, ktorí likvidujú odpadovú vodu vypúšťaním do záhrady, na dvor alebo na polia. Znečisťovaním podzemných vôd a pôdy poškodzujú životné prostredie, zápachom znepríjemňujú okolitým susedom podmienky na život, bývanie a podnikanie.
Podľa § 23 ods.2 zákona 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je vlastník stavby alebo vlastník pozemku povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu. Občania s tradičnými septikmi tak majú iba 2 možnosti legálnej likvidácie ich obsahu – odvádzanie verejnou kanalizáciou alebo odvoz cisternou. Preto vyzývame občanov na dodržiavanie zákona a príslušného všeobecne záväzného nariadenia obce Drietoma.
celý text

ostatné | 9. 8. 2017 | Autor:

Upozornenie k odberu povrchových vôd

Podľa paragrafu 18 zákona č. 364/2004 o vodách, každý môže na vlastné nebezpečenstvo a bez povolenia alebo súhlasu orgánu štátnej vodnej správy odoberať alebo inak používať povrchové vody na uspokojovanie osobných potrieb domácností, ak sa takýto odber alebo iné používanie vykonáva na mieste, ktoré je na to vhodné a používa jednoduché vodné zariadenie. Podľa zákona jednoduchým vodným zariadením na odbery povrchových vôd je len prenosná nádoba. Upozorňujeme občanov, ktorí čerpajú vodu z Drietomice, že na akýkoľvek iný odber – napríklad cez rôzne potrubia s čerpacím zariadením – je potrebné mať súhlas orgánu štátnej vodnej správy. Odporúčame všetkým obyvateľom, ktorí takéto povolenie nemajú, aby svoje prípojky v čo najkratšom čase odstránili. celý text

ostatné | 25. 7. 2017 | Autor:

Upozornenie pre majiteľov psov

Obec Drietoma upozorňuje všetkých majiteľov, ktorí chodia venčiť svojich psov na verejné priestranstvá, že Všeobecne záväzné nariadenie obce Drietoma č.1/2018 o niektorých podmienkach držania psov zakazuje vstup so psom na vybrané verejné miesta, a to na miestne cintoríny, do kostolov, na obecný úrad a do areálu obecného úradu, do budovy a areálu základnej školy s materskou školou, na detské ihriská, do parku, na športové areály, do obchodov, na poštový úrad, do zdravotníckych zariadení a do kultúrnych a spoločenských miestností. Hromadia sa sťažnosti na nedodržiavanie tohto zákazu, najmä na častý vstup do areálu školy, kde psi znečisťujú priestory určené na pohyb a hry detí. Žiadame vás, aby ste rešpektovali toto ustanovenie a svojich psov do školského areálu nevodili. Ak sa budú priestupky opakovať, využijeme ustanovenie spomínaného nariadenia a majiteľov psov budeme pokutovať.
celý text

ostatné | 3. 5. 2017 | Autor:

U P O Z O R N E N I E k triedeniu odpadu

Obec Drietoma má po celej obci rozmiestnené farebné kontajnery určené na triedený odpad, a to na plasty, papier, sklo, kovy a kuchynský olej. Väčšina obyvateľov odpad správne separuje a tiež správnym spôsobom pripravuje na uloženie do kontajnerov. Stáva sa však, že kontajnery na plast a papier sa javia ako plné iba preto, že niekto do nich dal nezlisované plastové obaly alebo veľké kusy kartónov. celý text

ostatné | 24. 2. 2017 | Autor:

Vážení občania, obyvatelia obce Drietoma!

Od roku 2015 máme riadne skolaudovanú tak dlho očakávanú kanalizačnú sieť v obci Drietoma. celý text

ostatné | 16. 12. 2016 | Autor:
#

Združenie Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a mikroregiónu Bošáčka

Občianske združenie „Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka“ sa úspešne zapojilo do Výzvy č. 4/PRV/2015, Opatrenia19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenia 19.1 Prípravná podpora so Žiadosťou o nenávratný finančný príspevok s názvom „Združenie Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka – príprava stratégie CLLD“. Na základe tejto žiadosti bol občianskemu združeniu schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 12 000,00 Eur financovaný z EPFRV a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. celý text

ostatné | 24. 11. 2016 | Autor:

Poďakovanie

Vážení občania, obyvatelia obce Drietoma!
Chcem sa z úprimného srdca poďakovať Vám všetkým, ktorí ste využili svoje volebné právo a 5. novembra 2016 ste v nových voľbách do orgánov samosprávy obcí podporili svojho kandidáta na starostu obce Drietoma. celý text

ostatné | 8. 11. 2016 | Autor:

Nová služba občanom – SMS správy obecného rozhlasu

Obec Drietoma zatiaľ v skúšobnej prevádzke zasiela skrátené správy obecného rozhlasu o dianí v obci formou sms. Občania, ktorí majú o túto službu záujem, môžu o zasielanie správ požiadať na telefónnom čísle 0907 062852.
Jaroslav Mego zástupca starostu obce celý text

ostatné | 20. 5. 2016 | Autor:
skola

Čo nové v škole? Rekonštruovali sme

Keď sa človek prechádza po budove miestnej školy, v mysli sa mu vynárajú mnohé príbehy z čias, ktoré tam ako žiak prežil, najmä keď príde na miesto, ktoré sa nezmenilo a vyzerá rovnako, ako v minulosti. Našťastie, budova školy sa postupne renovuje a modernizuje a tak mnohé priestory človek časom nespoznáva. Ešte donedávna k priestorom, ktoré niesli punc histórie, patrili sociálne zariadenia. celý text

ostatné | 4. 5. 2016 | Autor: