Obsah

Správy

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Všetky oznamy v súvislosti s prípravou a zabezpečením volieb prezidenta Slovenskej republiky sú zverejnené v sekcii úradná tabuľa. celý text

ostatné | 11. 2. 2019 | Autor:
Fašiangové posedenie

Fašiangové posedenie v sobotu 16.02.2019 od 17:00

Kto chce fašiangové tradície zachovať, ten nech sa v sobotu 16. februára 2019 do kinosály dostaví, aby sa pri hudbe HUNCÚTOV zabavil a v čase od 17:00 do 20:00 okoštoval zabíjačkové špeciality.
Oblečenie nie je predpísané, masky sú vítané, ďalšie občerstvenie je zabezpečené.   celý text

ostatné | 5. 2. 2019 | Autor:
Detský maškarný ples

Detský maškarný ples v sobotu 23.02.2019 o 15:00

Ples pre deti sa koná v jedálni základnej školy. Zábava, hry a nápoje budú zabezpečené, ostatné občerstvenie je batôžkové - teda kto si čo donesie, to aj zje.
Špeciálna požiadavka na deti aj rodičov - treba si priniesť prezuvky. celý text

ostatné | 5. 2. 2019 | Autor:

Zľava pre obyvateľov obce Drietoma v kúpeloch v Trenčianskych Tepliciach

Od 30.01.2019 do 28.02.2019 môžete využiť nasledovné zľavy:
50% zľava na všetky termálne bazény
30% zľava na bazén Grand celý text

ostatné | 30. 1. 2019 | Autor:
Kubínska hoľa

Výlet na Kubínsku hoľu v sobotu 2.3.2019

Obec Drietoma organizuje zimný turistický a lyžiarsky výlet na Kubínsku hoľu, ktorý sa bude konať v sobotu 2. marca 2019. Odchod autobusu z Drietomy bude o 7:00 hod.
Na výlet je možné prihlásiť sa len osobne na obecnom úrade, pri nahlásení je nutné zaplatiť zálohu 12,- eur (predpokladaná cena za dopravu). Lístky na lanovku a skipasy si rieši každý individuálne. celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor:

Školská zábava 9.2.2019

ZŠ s MŠ Drietoma pozýva všetkých priaznivcov dobrej zábavy na tradičnú ŠKOLSKÚ ZÁBAVU, ktorá sa uskutoční v sobotu 9.2.2019 v školskej jedálni. Do tanca bude hrať hudobná skupina Amazon.
Bližšie informácie na tel. čísle 0911 239 507, 032/64 99 328, alebo priamo v škole v kancelárii na 1. poschodí. celý text

ostatné | 15. 1. 2019 | Autor:

Obmedzenie parkovania na miestnych komunikáciách

Vzhľadom na predpovede počasia a očakávané snehové zrážky opätovne žiadame občanov, aby neparkovali na miestnych komunikáciách a parkovali autá vo svojich dvoroch a garážach. Zimná údržba ciest je pri väčšom množstve snehu náročná a autá stojace na ceste tvoria nepríjemnú prekážku, ktorú musí odhŕňač obchádzať a dávať pozor, aby autá odhŕňaným snehom či posypom nepoškodil. Autá na ceste tiež zaberajú miesto na odhrnutý sneh a ak je na ulici zaparkovaných áut viac, odhŕňač nemusí zvládnuť slalom pomedzi ne. Buďme k sebe ohľaduplní aj v tomto smere, nerobme z miestnych komunikácií parkoviská a nechajme ich voľné pre dopravu. celý text

ostatné | 15. 1. 2019 | Autor:

Výsledky komunálnych volieb 10.11.2018

Miestna volebná komisia oznamuje výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali v sobotu 10. novembra 2018. celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor:

Zasadnutie členov MAS dňa 23.08.2018

Dňa 23.08.2018 sa uskutočnilo zasadnutie členov MAS, kde sa preberala alokácia nižšie uvedených opatrení. celý text

ostatné | 4. 9. 2018 | Autor:

Aktivity Združenia obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka

Občianske združenie „Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka“ požiadalo dňa 26.6.2018 o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 109 146,22€ na Financovanie chodu MAS v rámci Integrovaného regionálneho operačného progra-mu /IROP/. celý text

ostatné | 4. 9. 2018 | Autor:

Nedajme zlodejom a podvodníkom šancu okradnúť nás

Nedávno sa v osade Brúsne cudzie osoby dostali do nezamknutého domu s úmyslom okradnúť majiteľa. Aj na základe tohto prípadu Vás žiadame, aby ste svoje obydlia dostatočne zabezpečovali proti vstupu cudzích osôb a zamykali vstupy do domov nielen počas vašej neprítomnosti, ale aj keď ste doma. celý text

ostatné | 24. 8. 2018 | Autor:

Informácie pre voliča

v súvislosti s Voľbami do orgánov samosprávy obcí celý text

ostatné | 11. 7. 2018 | Autor:

Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín nariaďuje opatrenia pri zistení a potvrdení choroby: pseudomoru hydiny. celý text

ostatné | 17. 4. 2018 | Autor:

Odpoveď na žiadosť o opravu cesty I.triedy I/50 v Drietome

Stanovisko Slovenskej správy ciest na žiadosť starostu obce Jaroslava Megu o opravu vozovky na ceste I. triedy I/50 (I/9) vedúcej cez obec Drietoma celý text

ostatné | 21. 8. 2017 | Autor:

Likvidácia odpadových vôd

V poslednej dobe sa opäť množia sťažnosti občanov na obyvateľov, ktorí likvidujú odpadovú vodu vypúšťaním do záhrady, na dvor alebo na polia. Znečisťovaním podzemných vôd a pôdy poškodzujú životné prostredie, zápachom znepríjemňujú okolitým susedom podmienky na život, bývanie a podnikanie.
Podľa § 23 ods.2 zákona 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je vlastník stavby alebo vlastník pozemku povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu. Občania s tradičnými septikmi tak majú iba 2 možnosti legálnej likvidácie ich obsahu – odvádzanie verejnou kanalizáciou alebo odvoz cisternou. Preto vyzývame občanov na dodržiavanie zákona a príslušného všeobecne záväzného nariadenia obce Drietoma.
celý text

ostatné | 9. 8. 2017 | Autor:

Upozornenie k odberu povrchových vôd

Podľa paragrafu 18 zákona č. 364/2004 o vodách, každý môže na vlastné nebezpečenstvo a bez povolenia alebo súhlasu orgánu štátnej vodnej správy odoberať alebo inak používať povrchové vody na uspokojovanie osobných potrieb domácností, ak sa takýto odber alebo iné používanie vykonáva na mieste, ktoré je na to vhodné a používa jednoduché vodné zariadenie. Podľa zákona jednoduchým vodným zariadením na odbery povrchových vôd je len prenosná nádoba. Upozorňujeme občanov, ktorí čerpajú vodu z Drietomice, že na akýkoľvek iný odber – napríklad cez rôzne potrubia s čerpacím zariadením – je potrebné mať súhlas orgánu štátnej vodnej správy. Odporúčame všetkým obyvateľom, ktorí takéto povolenie nemajú, aby svoje prípojky v čo najkratšom čase odstránili. celý text

ostatné | 25. 7. 2017 | Autor:

Upozornenie pre majiteľov psov

Obec Drietoma upozorňuje všetkých majiteľov, ktorí chodia venčiť svojich psov na verejné priestranstvá, že Všeobecne záväzné nariadenie obce Drietoma č.1/2018 o niektorých podmienkach držania psov zakazuje vstup so psom na vybrané verejné miesta, a to na miestne cintoríny, do kostolov, na obecný úrad a do areálu obecného úradu, do budovy a areálu základnej školy s materskou školou, na detské ihriská, do parku, na športové areály, do obchodov, na poštový úrad, do zdravotníckych zariadení a do kultúrnych a spoločenských miestností. Hromadia sa sťažnosti na nedodržiavanie tohto zákazu, najmä na častý vstup do areálu školy, kde psi znečisťujú priestory určené na pohyb a hry detí. Žiadame vás, aby ste rešpektovali toto ustanovenie a svojich psov do školského areálu nevodili. Ak sa budú priestupky opakovať, využijeme ustanovenie spomínaného nariadenia a majiteľov psov budeme pokutovať.
celý text

ostatné | 3. 5. 2017 | Autor:

U P O Z O R N E N I E k triedeniu odpadu

Obec Drietoma má po celej obci rozmiestnené farebné kontajnery určené na triedený odpad, a to na plasty, papier, sklo, kovy a kuchynský olej. Väčšina obyvateľov odpad správne separuje a tiež správnym spôsobom pripravuje na uloženie do kontajnerov. Stáva sa však, že kontajnery na plast a papier sa javia ako plné iba preto, že niekto do nich dal nezlisované plastové obaly alebo veľké kusy kartónov. celý text

ostatné | 24. 2. 2017 | Autor:

Vážení občania, obyvatelia obce Drietoma!

Od roku 2015 máme riadne skolaudovanú tak dlho očakávanú kanalizačnú sieť v obci Drietoma. celý text

ostatné | 16. 12. 2016 | Autor:
#

Združenie Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a mikroregiónu Bošáčka

Občianske združenie „Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka“ sa úspešne zapojilo do Výzvy č. 4/PRV/2015, Opatrenia19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenia 19.1 Prípravná podpora so Žiadosťou o nenávratný finančný príspevok s názvom „Združenie Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka – príprava stratégie CLLD“. Na základe tejto žiadosti bol občianskemu združeniu schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 12 000,00 Eur financovaný z EPFRV a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. celý text

ostatné | 24. 11. 2016 | Autor:

Nová služba občanom – SMS správy obecného rozhlasu

Obec Drietoma zatiaľ v skúšobnej prevádzke zasiela skrátené správy obecného rozhlasu o dianí v obci formou sms. Občania, ktorí majú o túto službu záujem, môžu o zasielanie správ požiadať na telefónnom čísle 0907 062852.
Jaroslav Mego zástupca starostu obce celý text

ostatné | 20. 5. 2016 | Autor:
skola

Čo nové v škole? Rekonštruovali sme

Keď sa človek prechádza po budove miestnej školy, v mysli sa mu vynárajú mnohé príbehy z čias, ktoré tam ako žiak prežil, najmä keď príde na miesto, ktoré sa nezmenilo a vyzerá rovnako, ako v minulosti. Našťastie, budova školy sa postupne renovuje a modernizuje a tak mnohé priestory človek časom nespoznáva. Ešte donedávna k priestorom, ktoré niesli punc histórie, patrili sociálne zariadenia. celý text

ostatné | 4. 5. 2016 | Autor: