Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

logo

UZÁVERA CESTY od 24.11.2020 do 28.11.2020

Z dôvodu rekonštrukcie miestnej komunikácie bude tento týždeň od utorka 24.11.2020 do konca týždňa uzavretá cesta od predajne u Šargavých po hlavnú cestu – teda aj cestný most a všetky vstupy k cestnému mostu – pod brehy, ku kaštieľu, do kvetinárstva a na Žabaciu ulicu a okolie zdravotného strediska. Úplné uzavretie je naplánované na celý utorok 24.11.2020 a piatok 27.11.2020, s uzavretím podľa potreby treba počítať celý týždeň.
celý text

ostatné | 23. 11. 2020 | Autor:
kostol

Rímsko-katolícky farský úrad: opatrenia + aktuálne oznamy

Dišpenz od účasti na nedeľných bohoslužbách od 1.10.2020.
Verejné slávenie svätej omše - od 16.11.2020 šachovnicové sedenie. celý text

ostatné | 23. 11. 2020 | Autor:
logo

Mobilné odberové miesto na vyšetrenie antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v Trenčíne

Fakultná nemocnica Trenčín ako subjekt hospodárskej mobilizácie zriadila Mobilné odberové miesto vyhradené pre občanov, ale i pacientov Fakultnej nemocnice Trenčín, ktorí majú záujem o vyšetrenie antigénovými testami na ochorenie COVID-19. celý text

ostatné | 16. 11. 2020 | Autor:
vírus

Koronavírus na Slovensku - aktualizácia

Od 26.10.2020 do 27.11.2020 opatrenia na úseku školstva.
Predĺženie núdzového stavu do 29.12.2020 + zákaz zhromažďovania od 15.11.2020.
celý text

ostatné | 12. 11. 2020 | Autor:
logo

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Západoslovenská distribučná a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 7.1.2021. celý text

ostatné | 11. 11. 2020 | Autor:
tabula

Pietna spomienka do 30.11.2020

Pietna spomienka na zosnulých, ktorí nás opustili v priebehu posledných 12 mesiacov, sa nachádza na obecnej tabuli pri dolnej bráne na katolícky cintorín a bude zverejnená do konca novembra. S úctou si spomeňme na všetkých, ktorí nás opustili a na drietomských cintorínoch snívajú svoj večný sen.

celý text

ostatné | 3. 11. 2020 | Autor:

Nárok rodičov na pandemickú OČR od 1.11.2020

Vláda SR opätovne zavádza pandemický rodičovský príspevok od 1. novembra 2020, ktorého cieľom je podporiť v čase zhoršenej epidemiologickej situácie tých rodičov, ktorí by si po ukončení vyplácania rodičovského príspevku nemohli zabezpečiť príjem vlastným úsilím. celý text

ostatné | 30. 10. 2020 | Autor:
erb

Mimoriadne obecné zastupiteľstvo 29.10.2020

V prílohe sa nachádza zvukový záznam z Mimoriadneho obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo vo štvrtok 29.10.2020. Zápisnica je zverejnená na tradičnom mieste v sekcii Zverejňovanie - zápisnice zo zasadnutia OZ. celý text

ostatné | 30. 10. 2020 | Autor:
komín

Odporúčania hasičov počas vykurovacej sezóny

Oddelenie požiarnej prevencie Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne pripravilo odporúčania v súvislosti so zahájením zimnej vykurovacej sezóny.
celý text

ostatné | 27. 10. 2020 | Autor:
rúško

NOSENIE RÚŠKA JE PREJAV ZODPOVEDOSTI A OHĽADUPLNOSTI

Odborníci z oblasti infektológie, virológie či epidemiológie sa zhodujú na tom, že rúško je významným nástrojom, ktorý môže pomôcť zamedziť šíreniu ochorenia. Možno niekto odmieta nosiť rúško, lebo sa cíti zdravý a silný a myslí si, že mu žiadne riziko nehrozí, aj keby sa nakazil. Berme však, prosím, ohľad nielen na seba, ale aj na ľudí v okolí – starších a chronicky chorých, pre ktorých by ochorenie COVID-19 mohlo byť aj fatálne.celý text

ostatné | 7. 10. 2020 | Autor:
logo

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB 2021)

Počas letných mesiacov pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. Do sčítania sú zapojené všetky slovenské obce v celkovom  počte 2 927.​​​​​​​
celý text

ostatné | 30. 9. 2020 | Autor:
cintorín

Obnova nájmu hrobového miesta

V roku 2010 Obec Drietoma uzatvárala s občanmi Zmluvy o nájme hrobového miesta na pohrebisku obce Drietoma. Následne väčšina nájomcov zaplatila nájomné za hrobové miesta na obdobie 2011 - 2020. Upozorňujeme nájomcov, že nájom na ďalšie obdobie 2021 – 2030 je potrebné zaplatiť do konca roka 2020. Poplatok je nezmenený: 33 eur – hrobové miesto dospelého, 10 eur – hrobové miesto dieťaťa. celý text

ostatné | 2. 9. 2020 | Autor:
logo

ENVI-PAK: Všetko, čo potrebujete vedieť o recyklácii papiera

Papier v dnešnej dobe zohráva významnú úlohu a je aj napriek súčasným vyspelým elektronickým technológiám neodmysliteľnou súčasťou života nielen pre školákov či podnikateľov, ale aj pre obalový priemysel. celý text

ostatné | 24. 8. 2020 | Autor:

Varovanie Ministerstva vnútra SR pred podvodmi na senioroch

Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v súčasnej krízovej situácii sa odbor prevencie kriminality kancelárie Ministra vnútra SR rozhodol pripraviť leták obsahujúci krátke rady a odporúčania. celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor:

Čo robí Európska únia v boji proti koronavírusu?

Prečítajte si najnovšie informácie o opatreniach prijatých na európskej úrovni v súvislosti s koronavírusom (COVID-19). celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor:

WIFI PRE TEBA

Oznámenie o realizácii projektu
celý text

ostatné | 24. 2. 2020 | Autor:
logo

Drietomské slávnosti 2019

Krátky zostrih z Drietomských slávností 2019, počas ktorého sme oslávili 775. výročie prvej písomnej zmienky o Drietome celý text

ostatné | 6. 11. 2019 | Autor:

Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ v Drietome

Zámerom obce Drietoma je zlepšenie technického vybavenia dvoch jazykových učební a obstaranie dvoch IKT učební, pričom budú nevyhnutné stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební na základnej škole v Drietome. celý text

ostatné | 4. 11. 2019 | Autor:
Zelený bod

Separovanie nápojových obalov

Nápojové kartóny, napríklad obaly z mlieka či džúsu, sú kompozitným obalovým materiálom. To znamená, že nie sú vyrobené z jedného materiálu. Najčastejšie sú tvorené zo 75 % papiera, 20 % plastu (polyetylén – PET) a z 5 % hliníkovej fólie. Je ich možné recyklovať dvoma spôsobmi.
celý text

ostatné | 19. 7. 2019 | Autor:
logo

Indikatívny harmonogram výziev MAS

Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka na rok 2019 celý text

ostatné | 23. 5. 2019 | Autor:
knižnica

Znovuotvorenie obecnej knižnice

Oznamujeme občanom, že obecná knižnica v budove obecného úradu bude znovuotvorená v stredu 20. marca 2019 o 13. hodine. Občania môžu služby knižnice využívať každú stredu v čase od 13. do 17. hodiny.

celý text

ostatné | 18. 3. 2019 | Autor:

Výsledky komunálnych volieb 10.11.2018

Miestna volebná komisia oznamuje výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali v sobotu 10. novembra 2018. celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor:

Zasadnutie členov MAS dňa 23.08.2018

Dňa 23.08.2018 sa uskutočnilo zasadnutie členov MAS, kde sa preberala alokácia nižšie uvedených opatrení. celý text

ostatné | 4. 9. 2018 | Autor:

Aktivity Združenia obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka

Občianske združenie „Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka“ požiadalo dňa 26.6.2018 o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 109 146,22€ na Financovanie chodu MAS v rámci Integrovaného regionálneho operačného progra-mu /IROP/. celý text

ostatné | 4. 9. 2018 | Autor:

Likvidácia odpadových vôd

V poslednej dobe sa opäť množia sťažnosti občanov na obyvateľov, ktorí likvidujú odpadovú vodu vypúšťaním do záhrady, na dvor alebo na polia. Znečisťovaním podzemných vôd a pôdy poškodzujú životné prostredie, zápachom znepríjemňujú okolitým susedom podmienky na život, bývanie a podnikanie.
Podľa § 23 ods.2 zákona 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je vlastník stavby alebo vlastník pozemku povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu. Občania s tradičnými septikmi tak majú iba 2 možnosti legálnej likvidácie ich obsahu – odvádzanie verejnou kanalizáciou alebo odvoz cisternou. Preto vyzývame občanov na dodržiavanie zákona a príslušného všeobecne záväzného nariadenia obce Drietoma.
celý text

ostatné | 9. 8. 2017 | Autor:

Upozornenie k odberu povrchových vôd

Podľa paragrafu 18 zákona č. 364/2004 o vodách, každý môže na vlastné nebezpečenstvo a bez povolenia alebo súhlasu orgánu štátnej vodnej správy odoberať alebo inak používať povrchové vody na uspokojovanie osobných potrieb domácností, ak sa takýto odber alebo iné používanie vykonáva na mieste, ktoré je na to vhodné a používa jednoduché vodné zariadenie. Podľa zákona jednoduchým vodným zariadením na odbery povrchových vôd je len prenosná nádoba. Upozorňujeme občanov, ktorí čerpajú vodu z Drietomice, že na akýkoľvek iný odber – napríklad cez rôzne potrubia s čerpacím zariadením – je potrebné mať súhlas orgánu štátnej vodnej správy. Odporúčame všetkým obyvateľom, ktorí takéto povolenie nemajú, aby svoje prípojky v čo najkratšom čase odstránili. celý text

ostatné | 25. 7. 2017 | Autor:

Upozornenie pre majiteľov psov

Obec Drietoma upozorňuje všetkých majiteľov, ktorí chodia venčiť svojich psov na verejné priestranstvá, že Všeobecne záväzné nariadenie obce Drietoma č.1/2018 o niektorých podmienkach držania psov zakazuje vstup so psom na vybrané verejné miesta, a to na miestne cintoríny, do kostolov, na obecný úrad a do areálu obecného úradu, do budovy a areálu základnej školy s materskou školou, na detské ihriská, do parku, na športové areály, do obchodov, na poštový úrad, do zdravotníckych zariadení a do kultúrnych a spoločenských miestností. Hromadia sa sťažnosti na nedodržiavanie tohto zákazu, najmä na častý vstup do areálu školy, kde psi znečisťujú priestory určené na pohyb a hry detí. Žiadame vás, aby ste rešpektovali toto ustanovenie a svojich psov do školského areálu nevodili. Ak sa budú priestupky opakovať, využijeme ustanovenie spomínaného nariadenia a majiteľov psov budeme pokutovať.
celý text

ostatné | 3. 5. 2017 | Autor:

Vážení občania, obyvatelia obce Drietoma!

Od roku 2015 máme riadne skolaudovanú tak dlho očakávanú kanalizačnú sieť v obci Drietoma. celý text

ostatné | 16. 12. 2016 | Autor:
#

Združenie Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a mikroregiónu Bošáčka

Občianske združenie „Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka“ sa úspešne zapojilo do Výzvy č. 4/PRV/2015, Opatrenia19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenia 19.1 Prípravná podpora so Žiadosťou o nenávratný finančný príspevok s názvom „Združenie Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka – príprava stratégie CLLD“. Na základe tejto žiadosti bol občianskemu združeniu schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 12 000,00 Eur financovaný z EPFRV a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. celý text

ostatné | 24. 11. 2016 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 2
posledná