Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

lopta

Obecný futbalový klub Drietoma pozýva na majstrovské zápasy

DORASTENCI v sobotu 26.9.2020 o 15:00 doma s Brezovou pod Bradlom,
MUŽI v sobotu 26.9.2020 o 15:30 v Hornom Sŕní,
ŽIACI v nedeľu 27.9.2020 o 10:30 doma s Hornou Súčou.
celý text

ostatné | 22. 9. 2020 | Autor:
kostol

ĽUDOVÉ MISIE v drietomskej farnosti od 20.9.2020 do 27.9.2020

Rímsko-katolícky farský úrad Drietoma oznamuje veriacim, že od 20.9.2020 do 27.9.2020 sa v našej farnosti konajú Ľudové misie. Duchovným slovom nás budú povzbudzovať pátri Verbisti. Počas týždňa bude rovnaký program misií prebiehať vo farskom kostole v Drietome aj vo filiálnom kostole v Kostolnej-Záriečí: celý text

ostatné | 21. 9. 2020 | Autor:

Odpočet stavu elektromerov v dňoch 22.9.2020 - 25.09.2020 a 2.10.2020 - 3.10.2020

ZSE Energia a.s. bude vykonávať v Drietome odpočet stavu spotrebovanej elektrickej energie a prosí občanov o spoluprácu sprístupnením elektromerov a pozatváraním psov:
v dedine, v Brúsnom a v Brannom od 22.9.2020 do 25.9.2020, v Liešnej a na hranici od 2.10.2020 do 3.10.2020. celý text

ostatné | 21. 9. 2020 | Autor:
cvičenie

Cvičenie pre ženy od 21.9.2020

Cvičiteľka p. Anka Hlaváčová pozýva ženy na tradičné cvičenia, ktoré sa od 21.9.2020 budú konať každý pondelok v telocvični základnej školy (vstup bočnými dverami zo školského dvora).
Pilates začína o 18:00,
Telo v akcii - intenzívny tréning zameraný na precvičenie celého tela - začína o 19:00.
celý text

ostatné | 21. 9. 2020 | Autor:
logo

Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne od 20.9.2020

Opatrenia platné v trenčianskom regióne od 20.09.2020 od 00:00 hod. do odvolania celý text

ostatné | 21. 9. 2020 | Autor:
vírus

Koronavírus na Slovensku - aktualizácia

Aktualizácia informácií v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2. celý text

ostatné | 18. 9. 2020 | Autor:
doktorka

Dovolenka detskej lekárky od 21.9.2020 do 2.10.2020

Detská lekárka MUDr. Viera Stloukalová oznamuje rodičom detí, že z dôvodu čerpania dovolenky nebude ordinovať v našej obci od 21.9.2020 do 2.10.2020. Zastupovať ju bude MUDr. Běla Berecová v Melčiciach – Lieskovom, tel.číslo 032/6490 424. celý text

ostatné | 17. 9. 2020 | Autor:
Darovanie krvi

Odber krvi v Drietome v utorok 13.10.2020

Spolok Slovenského červeného kríža v Drietome oznamuje občanom, že odber krvi mobilnou odberovou jednotkou sa bude v našej obci konať v utorok 13. októbra 2020 v prístavbe za obvyklých podmienok. celý text

ostatné | 14. 9. 2020 | Autor:
erb

UPOZORNENIE NA NEUHRADENÉ PLATBY

Upozorňujeme občanov, že evidujeme neuhradené platby za komunálny odpad, neuhradené dane a poplatky za psov. Všetky výmery za tento rok sú už po dátume splatnosti. Žiadame všetkých občanov a podnikateľov, aby si skontrolovali úhrady výmerov a prípadné nedoplatky uhradili čo najskôr. Rovnako žiadame občanov, aby si pozorne prezerali výmery a pri platbe prevodom uhrádzali celú čiastku s príslušným variabilným symbolom (potrebné pre správnu identifikáciu platby). celý text

ostatné | 7. 9. 2020 | Autor:

Nárok rodičov na pandemickú OČR po 1. septembri 2020

Sociálna poisťovňa zverejnila odporúčanie, kedy majú rodičia nárok na pandemickú OČR po 1. septembri 2020. celý text

ostatné | 2. 9. 2020 | Autor:
cintorín

Obnova nájmu hrobového miesta

V roku 2010 Obec Drietoma uzatvárala s občanmi Zmluvy o nájme hrobového miesta na pohrebisku obce Drietoma. Následne väčšina nájomcov zaplatila nájomné za hrobové miesta na obdobie 2011 - 2020. Upozorňujeme nájomcov, že nájom na ďalšie obdobie 2021 – 2030 je potrebné zaplatiť do konca roka 2020. Poplatok je nezmenený: 33 eur – hrobové miesto dospelého, 10 eur – hrobové miesto dieťaťa. celý text

ostatné | 2. 9. 2020 | Autor:
logo

ENVI-PAK: Všetko, čo potrebujete vedieť o recyklácii papiera

Papier v dnešnej dobe zohráva významnú úlohu a je aj napriek súčasným vyspelým elektronickým technológiám neodmysliteľnou súčasťou života nielen pre školákov či podnikateľov, ale aj pre obalový priemysel. celý text

ostatné | 24. 8. 2020 | Autor:
logo

Rekonštrukcia miestnej komunikácie - práce na Rádku a v Kraľovanoch

Upozorňujeme občanov, že aktuálne prebiehajú stavebné práce na rekonštrukcii miestnej komunikácie v časti Rádek a Kraľovany, kde treba počítať s obmedzeniami a prípadne aj krátkodobými uzavretiami cesty. Žiadame občanov, aby na tomto úseku obmedzili osobnú automobilovú dopravu na minimum. Za porozumenie ďakujeme. celý text

ostatné | 14. 8. 2020 | Autor:

Varovanie Ministerstva vnútra SR pred podvodmi na senioroch

Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v súčasnej krízovej situácii sa odbor prevencie kriminality kancelárie Ministra vnútra SR rozhodol pripraviť leták obsahujúci krátke rady a odporúčania. celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor:

Čo robí Európska únia v boji proti koronavírusu?

Prečítajte si najnovšie informácie o opatreniach prijatých na európskej úrovni v súvislosti s koronavírusom (COVID-19). celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor:
rúško

ENVI - PAK: KAM PATRIA POUŽITÉ RÚŠKA A RUKAVICE?

Použité jednorazové rúška a rukavice nepatria do triedeného zberu. celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor:

WIFI PRE TEBA

Oznámenie o realizácii projektu
celý text

ostatné | 24. 2. 2020 | Autor:
logo

Drietomské slávnosti 2019

Krátky zostrih z Drietomských slávností 2019, počas ktorého sme oslávili 775. výročie prvej písomnej zmienky o Drietome celý text

ostatné | 6. 11. 2019 | Autor:

Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ v Drietome

Zámerom obce Drietoma je zlepšenie technického vybavenia dvoch jazykových učební a obstaranie dvoch IKT učební, pričom budú nevyhnutné stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební na základnej škole v Drietome. celý text

ostatné | 4. 11. 2019 | Autor:
komín

Komínové a vykurovacie telesá počas vykurovacej sezóny

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne pripravilo odporúčania na tému komínových a vykurovacích telies v súvislosti so zahájením zimnej vykurovacej sezóny.
celý text

ostatné | 17. 10. 2019 | Autor:
Zelený bod

Separovanie nápojových obalov

Nápojové kartóny, napríklad obaly z mlieka či džúsu, sú kompozitným obalovým materiálom. To znamená, že nie sú vyrobené z jedného materiálu. Najčastejšie sú tvorené zo 75 % papiera, 20 % plastu (polyetylén – PET) a z 5 % hliníkovej fólie. Je ich možné recyklovať dvoma spôsobmi.
celý text

ostatné | 19. 7. 2019 | Autor:
logo

Indikatívny harmonogram výziev MAS

Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka na rok 2019 celý text

ostatné | 23. 5. 2019 | Autor:
knižnica

Znovuotvorenie obecnej knižnice

Oznamujeme občanom, že obecná knižnica v budove obecného úradu bude znovuotvorená v stredu 20. marca 2019 o 13. hodine. Občania môžu služby knižnice využívať každú stredu v čase od 13. do 17. hodiny.

celý text

ostatné | 18. 3. 2019 | Autor:

Výsledky komunálnych volieb 10.11.2018

Miestna volebná komisia oznamuje výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali v sobotu 10. novembra 2018. celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor:

Zasadnutie členov MAS dňa 23.08.2018

Dňa 23.08.2018 sa uskutočnilo zasadnutie členov MAS, kde sa preberala alokácia nižšie uvedených opatrení. celý text

ostatné | 4. 9. 2018 | Autor:

Aktivity Združenia obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka

Občianske združenie „Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka“ požiadalo dňa 26.6.2018 o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 109 146,22€ na Financovanie chodu MAS v rámci Integrovaného regionálneho operačného progra-mu /IROP/. celý text

ostatné | 4. 9. 2018 | Autor:

Likvidácia odpadových vôd

V poslednej dobe sa opäť množia sťažnosti občanov na obyvateľov, ktorí likvidujú odpadovú vodu vypúšťaním do záhrady, na dvor alebo na polia. Znečisťovaním podzemných vôd a pôdy poškodzujú životné prostredie, zápachom znepríjemňujú okolitým susedom podmienky na život, bývanie a podnikanie.
Podľa § 23 ods.2 zákona 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je vlastník stavby alebo vlastník pozemku povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu. Občania s tradičnými septikmi tak majú iba 2 možnosti legálnej likvidácie ich obsahu – odvádzanie verejnou kanalizáciou alebo odvoz cisternou. Preto vyzývame občanov na dodržiavanie zákona a príslušného všeobecne záväzného nariadenia obce Drietoma.
celý text

ostatné | 9. 8. 2017 | Autor:

Upozornenie k odberu povrchových vôd

Podľa paragrafu 18 zákona č. 364/2004 o vodách, každý môže na vlastné nebezpečenstvo a bez povolenia alebo súhlasu orgánu štátnej vodnej správy odoberať alebo inak používať povrchové vody na uspokojovanie osobných potrieb domácností, ak sa takýto odber alebo iné používanie vykonáva na mieste, ktoré je na to vhodné a používa jednoduché vodné zariadenie. Podľa zákona jednoduchým vodným zariadením na odbery povrchových vôd je len prenosná nádoba. Upozorňujeme občanov, ktorí čerpajú vodu z Drietomice, že na akýkoľvek iný odber – napríklad cez rôzne potrubia s čerpacím zariadením – je potrebné mať súhlas orgánu štátnej vodnej správy. Odporúčame všetkým obyvateľom, ktorí takéto povolenie nemajú, aby svoje prípojky v čo najkratšom čase odstránili. celý text

ostatné | 25. 7. 2017 | Autor:

Upozornenie pre majiteľov psov

Obec Drietoma upozorňuje všetkých majiteľov, ktorí chodia venčiť svojich psov na verejné priestranstvá, že Všeobecne záväzné nariadenie obce Drietoma č.1/2018 o niektorých podmienkach držania psov zakazuje vstup so psom na vybrané verejné miesta, a to na miestne cintoríny, do kostolov, na obecný úrad a do areálu obecného úradu, do budovy a areálu základnej školy s materskou školou, na detské ihriská, do parku, na športové areály, do obchodov, na poštový úrad, do zdravotníckych zariadení a do kultúrnych a spoločenských miestností. Hromadia sa sťažnosti na nedodržiavanie tohto zákazu, najmä na častý vstup do areálu školy, kde psi znečisťujú priestory určené na pohyb a hry detí. Žiadame vás, aby ste rešpektovali toto ustanovenie a svojich psov do školského areálu nevodili. Ak sa budú priestupky opakovať, využijeme ustanovenie spomínaného nariadenia a majiteľov psov budeme pokutovať.
celý text

ostatné | 3. 5. 2017 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 2
posledná