Obsah

Správy

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Všetky oznamy v súvislosti s prípravou a zabezpečením volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 sú zverejnené v sekcii úradná tabula. celý text

ostatné | 24. 9. 2018 | Autor:

Aerobik a Pilates cvičenia

Klub aerobiku v Drietome pozýva ženy na tradičné cvičenia, ktoré sa od 24.09.2018 budú konať každý pondelok v telocvični základnej školy.
Pilates začína o 18:00,
Aerobik začína o 19:00.
Na vašu účasť sa teší cvičiteľka Anka Hlaváčová. celý text

ostatné | 21. 9. 2018 | Autor:

Odpočet stavu elektromerov v dňoch 24.09.2018 - 27.09.2018

ZSE Energia a.s. bude robiť v Drietome odpočet stavu spotrebovanej elektrickej energie a prosí občanov o spoluprácu sprístupnením elektromerov a pozatváraním psov. celý text

ostatné | 21. 9. 2018 | Autor:

Nezaplatené faktúry za vodu

Prevádzkovateľ verejného vodovodu firma Jozef Janiš – EKO-STAVSOL Drietoma oznamuje občanom, že ku dnešnému dňu eviduje nezaplatené faktúry za odber vody – obdobie I. polrok 2018.
Faktúry treba uhradiť najneskôr do 28.09.2018 na bežný účet alebo v hotovosti priamo na firme. Po tomto termíne budú zaslané upomienky, ktoré budú spoplatnené.
celý text

ostatné | 21. 9. 2018 | Autor:
zber elektroodpad

Zber ELEKTRONICKÉHO ODPADU

Elektroodpad sa bude zbierať v bývalej škôlke pri detskom ihrisku vedľa futbalového ihriska
v piatok 5.10.2018 od 14:00 do 19:00,
v sobotu 6.10.2018 od 8:00 do 14:00.

V rovnakom čase bude prebiehať zber elektroodpadu
v osade Brúsne na ploche pri detskom ihrisku celý text

ostatné | 19. 9. 2018 | Autor:
objemový zber

Zber OBJEMNÉHO ODPADU

V obci budú kontajnery vedľa hasičskej zbrojnice
vo štvrtok 18.10.2018 od 12:00 do 18:00 hod,
v piatok 19.10.2018 od 8:00 do 18:00 hod,
v sobotu 20.10.2018 od 8:00 do 18:00 hod.

V osade Brúsne bude k dispozícii kontajner pri detskom ihrisku
vo štvrtok 18.10.2018 od 12:00 do 18:00.

celý text

ostatné | 19. 9. 2018 | Autor:

UPOZORNENIE K PLATBÁM

Upozorňujeme občanov, že stále evidujeme neuhradené platby za komunálny odpad, dane a poplatky za psov. Všetky výmery za tento rok sú už po dátume splatnosti. Žiadame všetkých občanov, aby si skontrolovali úhrady výmerov a prípadné nedoplatky uhradili čo najskôr. Rovnako žiadame občanov, aby si pozorne prezerali výmery a pri platbe prevodom uhrádzali celú čiastku s príslušným variabilným symbolom (potrebné pre správnu identifikáciu platby). celý text

ostatné | 11. 9. 2018 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny 26.09.2018

V stredu 26.9.2018 od 08:00 do 15:00 je plánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite Branné, Hranica, Liešna
(rozpis domov podľa súpisných čísel je v prílohe) celý text

ostatné | 10. 9. 2018 | Autor:

Zasadnutie členov MAS dňa 23.08.2018

Dňa 23.08.2018 sa uskutočnilo zasadnutie členov MAS, kde sa preberala alokácia nižšie uvedených opatrení. celý text

ostatné | 4. 9. 2018 | Autor:

Aktivity Združenia obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka

Občianske združenie „Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka“ požiadalo dňa 26.6.2018 o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 109 146,22€ na Financovanie chodu MAS v rámci Integrovaného regionálneho operačného progra-mu /IROP/. celý text

ostatné | 4. 9. 2018 | Autor:

Nedajme zlodejom a podvodníkom šancu okradnúť nás

Nedávno sa v osade Brúsne cudzie osoby dostali do nezamknutého domu s úmyslom okradnúť majiteľa. Aj na základe tohto prípadu Vás žiadame, aby ste svoje obydlia dostatočne zabezpečovali proti vstupu cudzích osôb a zamykali vstupy do domov nielen počas vašej neprítomnosti, ale aj keď ste doma. celý text

ostatné | 24. 8. 2018 | Autor:

Informácie pre voliča

v súvislosti s Voľbami do orgánov samosprávy obcí celý text

ostatné | 11. 7. 2018 | Autor:

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a určil termín ich konania na sobotu 10. novembra 2018. celý text

ostatné | 11. 7. 2018 | Autor:

Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín nariaďuje opatrenia pri zistení a potvrdení choroby: pseudomoru hydiny. celý text

ostatné | 17. 4. 2018 | Autor:

Výsledky volieb konaných dňa 04.11.2017

Výsledky volieb v Trenčianskom samosprávnom kraji, vo volebnom obvode č.9 a v obci Drietoma celý text

ostatné | 6. 11. 2017 | Autor:

Odpoveď na žiadosť o opravu cesty I.triedy I/50 v Drietome

Stanovisko Slovenskej správy ciest na žiadosť starostu obce Jaroslava Megu o opravu vozovky na ceste I. triedy I/50 (I/9) vedúcej cez obec Drietoma celý text

ostatné | 21. 8. 2017 | Autor:

Likvidácia odpadových vôd

V poslednej dobe sa opäť množia sťažnosti občanov na obyvateľov, ktorí likvidujú odpadovú vodu vypúšťaním do záhrady, na dvor alebo na polia. Znečisťovaním podzemných vôd a pôdy poškodzujú životné prostredie, zápachom znepríjemňujú okolitým susedom podmienky na život, bývanie a podnikanie.
Podľa § 23 ods.2 zákona 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je vlastník stavby alebo vlastník pozemku povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu. Občania s tradičnými septikmi tak majú iba 2 možnosti legálnej likvidácie ich obsahu – odvádzanie verejnou kanalizáciou alebo odvoz cisternou. Preto vyzývame občanov na dodržiavanie zákona a príslušného všeobecne záväzného nariadenia obce Drietoma.
celý text

ostatné | 9. 8. 2017 | Autor:

Upozornenie k odberu povrchových vôd

Podľa paragrafu 18 zákona č. 364/2004 o vodách, každý môže na vlastné nebezpečenstvo a bez povolenia alebo súhlasu orgánu štátnej vodnej správy odoberať alebo inak používať povrchové vody na uspokojovanie osobných potrieb domácností, ak sa takýto odber alebo iné používanie vykonáva na mieste, ktoré je na to vhodné a používa jednoduché vodné zariadenie. Podľa zákona jednoduchým vodným zariadením na odbery povrchových vôd je len prenosná nádoba. Upozorňujeme občanov, ktorí čerpajú vodu z Drietomice, že na akýkoľvek iný odber – napríklad cez rôzne potrubia s čerpacím zariadením – je potrebné mať súhlas orgánu štátnej vodnej správy. Odporúčame všetkým obyvateľom, ktorí takéto povolenie nemajú, aby svoje prípojky v čo najkratšom čase odstránili. celý text

ostatné | 25. 7. 2017 | Autor:

Upozornenie pre majiteľov psov

Obec Drietoma upozorňuje všetkých majiteľov, ktorí chodia venčiť svojich psov na verejné priestranstvá, že Všeobecne záväzné nariadenie obce Drietoma č.1/2018 o niektorých podmienkach držania psov zakazuje vstup so psom na vybrané verejné miesta, a to na miestne cintoríny, do kostolov, na obecný úrad a do areálu obecného úradu, do budovy a areálu základnej školy s materskou školou, na detské ihriská, do parku, na športové areály, do obchodov, na poštový úrad, do zdravotníckych zariadení a do kultúrnych a spoločenských miestností. Hromadia sa sťažnosti na nedodržiavanie tohto zákazu, najmä na častý vstup do areálu školy, kde psi znečisťujú priestory určené na pohyb a hry detí. Žiadame vás, aby ste rešpektovali toto ustanovenie a svojich psov do školského areálu nevodili. Ak sa budú priestupky opakovať, využijeme ustanovenie spomínaného nariadenia a majiteľov psov budeme pokutovať.
celý text

ostatné | 3. 5. 2017 | Autor:

U P O Z O R N E N I E k triedeniu odpadu

Obec Drietoma má po celej obci rozmiestnené farebné kontajnery určené na triedený odpad, a to na plasty, papier, sklo, kovy a kuchynský olej. Väčšina obyvateľov odpad správne separuje a tiež správnym spôsobom pripravuje na uloženie do kontajnerov. Stáva sa však, že kontajnery na plast a papier sa javia ako plné iba preto, že niekto do nich dal nezlisované plastové obaly alebo veľké kusy kartónov. celý text

ostatné | 24. 2. 2017 | Autor:

Vážení občania, obyvatelia obce Drietoma!

Od roku 2015 máme riadne skolaudovanú tak dlho očakávanú kanalizačnú sieť v obci Drietoma. celý text

ostatné | 16. 12. 2016 | Autor:
#

Združenie Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a mikroregiónu Bošáčka

Občianske združenie „Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka“ sa úspešne zapojilo do Výzvy č. 4/PRV/2015, Opatrenia19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenia 19.1 Prípravná podpora so Žiadosťou o nenávratný finančný príspevok s názvom „Združenie Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka – príprava stratégie CLLD“. Na základe tejto žiadosti bol občianskemu združeniu schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 12 000,00 Eur financovaný z EPFRV a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. celý text

ostatné | 24. 11. 2016 | Autor:

Poďakovanie

Vážení občania, obyvatelia obce Drietoma!
Chcem sa z úprimného srdca poďakovať Vám všetkým, ktorí ste využili svoje volebné právo a 5. novembra 2016 ste v nových voľbách do orgánov samosprávy obcí podporili svojho kandidáta na starostu obce Drietoma. celý text

ostatné | 8. 11. 2016 | Autor:

Nová služba občanom – SMS správy obecného rozhlasu

Obec Drietoma zatiaľ v skúšobnej prevádzke zasiela skrátené správy obecného rozhlasu o dianí v obci formou sms. Občania, ktorí majú o túto službu záujem, môžu o zasielanie správ požiadať na telefónnom čísle 0907 062852.
Jaroslav Mego zástupca starostu obce celý text

ostatné | 20. 5. 2016 | Autor:
skola

Čo nové v škole? Rekonštruovali sme

Keď sa človek prechádza po budove miestnej školy, v mysli sa mu vynárajú mnohé príbehy z čias, ktoré tam ako žiak prežil, najmä keď príde na miesto, ktoré sa nezmenilo a vyzerá rovnako, ako v minulosti. Našťastie, budova školy sa postupne renovuje a modernizuje a tak mnohé priestory človek časom nespoznáva. Ešte donedávna k priestorom, ktoré niesli punc histórie, patrili sociálne zariadenia. celý text

ostatné | 4. 5. 2016 | Autor: