Obsah

Správy

objemový zber

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU

V obci budú kontajnery vedľa hasičskej zbrojnice
vo štvrtok 2.5.2019 od 12:00 do 18:00 hod,
v piatok 3.5.2019 od 8:00 do 18:00 hod,
v sobotu 4.5.2019 od 8:00 do 18:00 hod.
celý text

ostatné | 23. 4. 2019 | Autor:
Nebezpečný odpad

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU

v sobotu 4. mája 2019
od 8:00 do 10:00
pri požiarnej zbrojnici

Žiadame o dochvíľnosť, nakoľko nebezpečný odpad budú preberať pracovníci firmy zabezpečujúcej odvoz nebezpečného odpadu LEN VO VYHRADENOM ČASE! celý text

ostatné | 23. 4. 2019 | Autor:
Máj

STAVANIE MÁJA 30.4.2019

Obec Drietoma na známosť všetkým dáva, že v utorok 30. apríla 2019 na miestnom futbalovom ihrisku sa chystá STAVANIE MÁJA.
O 16:30 so šikovnými žienkami a dievkami máj ozdobíme, o 18:00 máj postavíme a od 19:00 sa spolu s DH Drietomanka zabavíme. Všetci ste srdečne vítaní.

celý text

ostatné | 23. 4. 2019 | Autor:
panáčik elektrina

Prerušenie distribúcie elektriny 7.5.2019 a 9.5.2019

V utorok 7.5.2019 od 7:30 do 16:00 je plánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite Zvrácená a Žrnové,
vo štvrtok 9.5.2019 od 8:00 do 14:30 je plánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite Branné, Hranica a Liešna
(rozpis domov podľa súpisných čísel je v prílohách) celý text

ostatné | 23. 4. 2019 | Autor:
holubica mieru

Spomienkové stretnutie vo štvrtok 25. apríla 2019

Obec Drietoma Vás pri príležitosti 74. výročia oslobodenia obce a ukončenia druhej svetovej vojny pozýva na spomienkové stretnutie spojené s kladením vencov, ktoré sa bude konať vo štvrtok 25. apríla 2019 o 16. hodine pri zdravotnom stredisku. celý text

ostatné | 15. 4. 2019 | Autor:
Záhrada

Zájazd do okrasných záhradníctiev Bielsko - Biala 4.5.2019

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Drietoma organizuje dňa 4. mája 2019 autobusový zájazd do Poľska spojený s návštevou okrasných záhradníctiev v okolí mesta Bielsko – Biala s možnosťou nákupu. celý text

ostatné | 15. 4. 2019 | Autor:
Europarlament

Voľby do Európskeho parlamentu

Všetky oznamy v súvislosti s prípravou a zabezpečením volieb do Európskeho parlamentu sú zverejnené v sekcii úradná tabuľa. celý text

ostatné | 11. 4. 2019 | Autor:
kompostovanie

Prihlasovanie na prednášku o kompostovaní

Obec Drietoma oznamuje občanom, že v prípade dostatočného záujmu zorganizuje ďalšiu prednášku o kompostovaní, ktorej absolvovanie je podmienkou na získanie kompostéra zdarma. Záujem o prednášku je potrebné nahlásiť na obecnom úrade osobne alebo telefonicky na čísle 032 6499 224 - čo najskôr. celý text

ostatné | 10. 4. 2019 | Autor:
škôlka

Zápis detí do materskej školy v dňoch 6.5.2019 - 10.5.2019

Základná škola s materskou školou v Drietome oznamuje rodičom detí, že zápis do materskej školy na školský rok 2019/2020
sa uskutoční v dňoch 6. mája 2019 - 10. mája 2019
v čase od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 15:00. celý text

ostatné | 8. 4. 2019 | Autor:
logo

Upozornenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne

V súvislosti so zabezpečením ochrany lesov pred požiarmi a prevenciou proti vzniku požiarov v prírodnom prostredí na dodržiavanie povinností, ktoré občanom vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi a to najmä na zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor:
Zelený bod

Separácia odpadu - keď obaly hovoria, kam patria

Určite ste sa pri separovaní odpadu ocitli v situácii, že ste si neboli istí, kam odpad patrí. V prílohe je malé školenie separácie, pretože väčšina obalov obsahuje informáciu o tom, či patria do separovaného odpadu alebo nie. celý text

ostatné | 26. 3. 2019 | Autor:
knižnica

Znovuotvorenie obecnej knižnice

Oznamujeme občanom, že obecná knižnica v budove obecného úradu bude znovuotvorená v stredu 20. marca 2019 o 13. hodine. Občania môžu služby knižnice využívať každú stredu v čase od 13. do 17. hodiny.

celý text

ostatné | 18. 3. 2019 | Autor:

Výsledky komunálnych volieb 10.11.2018

Miestna volebná komisia oznamuje výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali v sobotu 10. novembra 2018. celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor:

Zasadnutie členov MAS dňa 23.08.2018

Dňa 23.08.2018 sa uskutočnilo zasadnutie členov MAS, kde sa preberala alokácia nižšie uvedených opatrení. celý text

ostatné | 4. 9. 2018 | Autor:

Aktivity Združenia obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka

Občianske združenie „Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka“ požiadalo dňa 26.6.2018 o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 109 146,22€ na Financovanie chodu MAS v rámci Integrovaného regionálneho operačného progra-mu /IROP/. celý text

ostatné | 4. 9. 2018 | Autor:

Likvidácia odpadových vôd

V poslednej dobe sa opäť množia sťažnosti občanov na obyvateľov, ktorí likvidujú odpadovú vodu vypúšťaním do záhrady, na dvor alebo na polia. Znečisťovaním podzemných vôd a pôdy poškodzujú životné prostredie, zápachom znepríjemňujú okolitým susedom podmienky na život, bývanie a podnikanie.
Podľa § 23 ods.2 zákona 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je vlastník stavby alebo vlastník pozemku povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu. Občania s tradičnými septikmi tak majú iba 2 možnosti legálnej likvidácie ich obsahu – odvádzanie verejnou kanalizáciou alebo odvoz cisternou. Preto vyzývame občanov na dodržiavanie zákona a príslušného všeobecne záväzného nariadenia obce Drietoma.
celý text

ostatné | 9. 8. 2017 | Autor:

Upozornenie k odberu povrchových vôd

Podľa paragrafu 18 zákona č. 364/2004 o vodách, každý môže na vlastné nebezpečenstvo a bez povolenia alebo súhlasu orgánu štátnej vodnej správy odoberať alebo inak používať povrchové vody na uspokojovanie osobných potrieb domácností, ak sa takýto odber alebo iné používanie vykonáva na mieste, ktoré je na to vhodné a používa jednoduché vodné zariadenie. Podľa zákona jednoduchým vodným zariadením na odbery povrchových vôd je len prenosná nádoba. Upozorňujeme občanov, ktorí čerpajú vodu z Drietomice, že na akýkoľvek iný odber – napríklad cez rôzne potrubia s čerpacím zariadením – je potrebné mať súhlas orgánu štátnej vodnej správy. Odporúčame všetkým obyvateľom, ktorí takéto povolenie nemajú, aby svoje prípojky v čo najkratšom čase odstránili. celý text

ostatné | 25. 7. 2017 | Autor:

Upozornenie pre majiteľov psov

Obec Drietoma upozorňuje všetkých majiteľov, ktorí chodia venčiť svojich psov na verejné priestranstvá, že Všeobecne záväzné nariadenie obce Drietoma č.1/2018 o niektorých podmienkach držania psov zakazuje vstup so psom na vybrané verejné miesta, a to na miestne cintoríny, do kostolov, na obecný úrad a do areálu obecného úradu, do budovy a areálu základnej školy s materskou školou, na detské ihriská, do parku, na športové areály, do obchodov, na poštový úrad, do zdravotníckych zariadení a do kultúrnych a spoločenských miestností. Hromadia sa sťažnosti na nedodržiavanie tohto zákazu, najmä na častý vstup do areálu školy, kde psi znečisťujú priestory určené na pohyb a hry detí. Žiadame vás, aby ste rešpektovali toto ustanovenie a svojich psov do školského areálu nevodili. Ak sa budú priestupky opakovať, využijeme ustanovenie spomínaného nariadenia a majiteľov psov budeme pokutovať.
celý text

ostatné | 3. 5. 2017 | Autor:

Vážení občania, obyvatelia obce Drietoma!

Od roku 2015 máme riadne skolaudovanú tak dlho očakávanú kanalizačnú sieť v obci Drietoma. celý text

ostatné | 16. 12. 2016 | Autor:
#

Združenie Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a mikroregiónu Bošáčka

Občianske združenie „Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka“ sa úspešne zapojilo do Výzvy č. 4/PRV/2015, Opatrenia19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenia 19.1 Prípravná podpora so Žiadosťou o nenávratný finančný príspevok s názvom „Združenie Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka – príprava stratégie CLLD“. Na základe tejto žiadosti bol občianskemu združeniu schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 12 000,00 Eur financovaný z EPFRV a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. celý text

ostatné | 24. 11. 2016 | Autor:

Nová služba občanom – SMS správy obecného rozhlasu

Obec Drietoma zatiaľ v skúšobnej prevádzke zasiela skrátené správy obecného rozhlasu o dianí v obci formou sms. Občania, ktorí majú o túto službu záujem, môžu o zasielanie správ požiadať na telefónnom čísle 0907 062852.
Jaroslav Mego zástupca starostu obce celý text

ostatné | 20. 5. 2016 | Autor:
skola

Čo nové v škole? Rekonštruovali sme

Keď sa človek prechádza po budove miestnej školy, v mysli sa mu vynárajú mnohé príbehy z čias, ktoré tam ako žiak prežil, najmä keď príde na miesto, ktoré sa nezmenilo a vyzerá rovnako, ako v minulosti. Našťastie, budova školy sa postupne renovuje a modernizuje a tak mnohé priestory človek časom nespoznáva. Ešte donedávna k priestorom, ktoré niesli punc histórie, patrili sociálne zariadenia. celý text

ostatné | 4. 5. 2016 | Autor: