Obsah

Aktivity Združenia obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka

Typ: ostatné
Občianske združenie „Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka“ požiadalo dňa 26.6.2018 o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 109 146,22€ na Financovanie chodu MAS v rámci Integrovaného regionálneho operačného progra-mu /IROP/.

Združenie má prenajaté obecné priestory na kanceláriu, zriedenú v budove sídla Obecného úradu. Potrebné vybavenie bude zaobstarané z prijatej platby na chod MAS, t.j. z financovania prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD.

V kancelárii sa nachádzajú traja zamestnanci, ktorí zabezpečujú administratívu a realizáciu úloh združenia, a to manažér MAS, odborný administratívny asistent a administratívny pracovník.

Realizácia projektu je v súlade so špecifickým cieľom 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.

Združenie obcí taktiež požiadalo dňa 16.7.2018 o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 37 699,80€ na Animácie MAS v rámci Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020. Prostredníctvom príspevku sa má zabezpečiť financovanie nákladov verejno-súkromného partnerstva /MAS/ určených na animácie, propagáciu územia MAS a uskutočňovanie informačných aktivít pre dotknutú verejnosť.

Partnerstvo má vytvorenú internetovú stránku združenia a mailovú komunikačnú schránku. Jednotliví starostovia obcí majú vytvorené svoje pracovné skupiny zložené z poslancov obecných zastupiteľstiev a zástupcov verejnosti, ktorých úlohou bolo zapojiť jednotlivé skupiny obyvateľstva do tvorby partnerstva aj stratégie CLLD a projektov z nej vyplývajúcich.

Realizácia projektu prispieva k fokusovej oblasti 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach.

V aktuálnom období prebiehajú prvé stretnutia členov MAS, kde sa preberajú požiadavky jednotlivých obcí. V nasledujúcich mesiacoch čakáme na otvorenie Výzvy na implementáciu stratégie CLLD v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu /IROP/. 
 

Kontaktná osoba pre MAS : Ing. Terézia Migašová -Odborný administratívny asistent 032/6490294


Vytvorené: 4. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 4. 9. 2018 09:41
Autor: