Obsah

Dane a poplatok za odvoz komunálneho odpadu v roku 2021

Typ: ostatné
Povinnosti občanov v súvislosti so zmenami pri daňových platbách a žiadosti o zníženie / odpustenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu v roku 2021

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI

Upozorňujeme občanov, ktorým v roku 2020 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností – napríklad predaj, kúpa, darovanie  nehnuteľnosti, ale tiež zmena užívania stavby, kolaudačné rozhodnutie, stavebné povolenie, zmena adresy a podobne, že sú povinní do 31. januára 2021  na obecnom úrade podať priznanie k dani z nehnuteľnosti.

 

DAŇ ZA PSA

Upozorňujeme majiteľov psov, že každý pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou musí byť prihlásený na obecnom úrade a za každého psa sa musí platiť daň. Od poplatku sú oslobodení občania, ktorí sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutého, aj ich pes však musí byť prihlásený na obecnom úrade. Žiadame všetkých vlastníkov psov, aby si skontrolovali, či majú túto povinnosť splnenú a neprihlásených psov prihlásili na obecnom úrade do 31. januára 2021. Keďže je táto povinnosť viazaná na vek psa, priebežne je potrebné plniť túto povinnosť počas celého roka.  

 

POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD

Upozorňujeme občanov, ktorí chcú požiadať o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad na rok 2021, že žiadosť musia podať do 31. januára 2021.

Zníženie poplatku o 50% sa týka občanov, ktorí sa viac ako 90 dní počas roka nezdržiavajú na území obce.

K žiadosti je potrebné priložiť niektorý z nasledovných dokladov:

- potvrdenie o návšteve školy, o ubytovaní na internáte v ubytovacom zariadení, potvrdenie o prechodnom pobyte s dokladom o zaplatení poplatku v mieste prechodného pobytu, nájomná zmluva v ktorej je zahrnutá platba nájomníka za odvoz a likvidáciu KO, prípadne iný doklad preukazujúci ubytovanie v mieste štúdia (okrem čestného prehlásenia)

  • potvrdenie orgánu cudzieho štátu, že sa poplatník zdržiaval alebo zdržiava v danej dobe na jeho území, potvrdenie od zamestnávateľa, prípadne iný doklad preukazujúci prácu v zahraničí, potvrdenie o návšteve školy v zahraničí, prípadne iný doklad preukazujúci prácu, alebo štúdium v zahraničí (okrem čestného prehlásenia)
  • potvrdenie z príslušného obecného resp. mestského úradu v mieste pobytu o zaplatení poplatku
  • potvrdenie od zamestnávateľa o pracovnom pomere v zdaňovacom období, potvrdenie o ubytovaní v ubytovacom zariadení, potvrdenie o prechodnom pobyte , prípadne iný doklad preukazujúci ubytovanie v mieste pracoviska (okrem čestného prehlásenia)
  • potvrdenie o umiestnení poplatníka v ústave pre výkon trestu odňatia slobody

Doklady preukazujúce uvedenú skutočnosť musia obsahovať dátum začiatku a skončenia pobytu mimo miesta bydliska zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré sa uplatňuje nárok na odpustenie, resp. zníženie poplatku a obdobie, za ktoré bol poplatok zaplatený. 

V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku je potrebné k dokladom    predložiť aj preklad.

 

Zmena v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi:

študenti a občania pracujúci v zahraničí nemajú nárok na 100% zľavu, ale 50% zľavu;

dôchodci nad 62 rokov automaticky majú nárok na zľavu 4,- eurá (ak si už neuplatňujú zľavu ZŤP, pretože tieto zľavy nie je možné kumulovať - občan môže mať len jeden typ zľavy)  

 

Potrebná tlačivá sú v prílohách. V prípade problémov s vyplnením tlačív volajte referentke pre dane p. Jane Pálešovej na tel. č. 032 6499 224 alebo 0918 324 905. Vyplnené tlačivá môžete zaslať mailom, poštou alebo vhodiť do poštovej schránky pred obecným úradom (prosíme nevhadzovať v piatok poobede a cez víkend, aby prípadný sneh alebo dážď nepoškodil tlačivá). Na podateľňu obecného úradu môžete tlačivá nosiť osobne po skončení zákazu vychádzania.


Prílohy

Vytvorené: 13. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 13. 1. 2021 16:55
Autor: