Obsah

Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ v Drietome

Typ: ostatné
Modernizácia odborných učební Informácia o realizácii projektu


 

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13
Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Názov projektu: Modernizácia odborných učební ZŠ v Drietome

Kód projektu: 302021K457

 

Zámerom obce Drietoma je zlepšenie technického vybavenia dvoch jazykových učební a obstaranie dvoch IKT učební, pričom budú nevyhnutné stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební na základnej škole v Drietome. Hlavným cieľom podpory je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľstva. Obec Drietoma si uvedomuje nedostatočné jazykové a matematické znalosti žiakov ZŠ a nedostatočné vybavenie IKT a jazykových učební, preto považuje za nevyhnutné zabezpečenie materiálno-technického vybavenia dvoch jazykových a dvoch IKT učební s cieľom zlepšenia výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj nadnárodnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Výsledkom projektu bude zlepšenie výsledkov v národnom meraní Testovanie 9 vyučovací slovenský jazyk a literatúra a matematika, v ktorom základná škola s materskou školou v Drietome je pod priemerom východiskovej hodnoty.

Projekt pozostáva z nasledujúcich aktivít.

 

Aktivita 1 Modernizácia jazykových učební

  • Jazyková učebňa typ A
  • Jazyková učebňa typ B

 

Aktivita 2 Zriadenia a obstaranie IKT učební

 

Aktivita 3 Stavebná činnosť

 


Prílohy

Vytvorené: 19. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 25. 1. 2021 14:19
Autor: