Obsah

Zasadnutie členov MAS dňa 23.08.2018

Typ: ostatné
Dňa 23.08.2018 sa uskutočnilo zasadnutie členov MAS, kde sa preberala alokácia nižšie uvedených opatrení.

V rámci Implementácie stratégie CLLD sa opatrenie IROP 5.1.2. po novom ďalej delí na B1, B2, B3, C1, C2, D1, D2, F1 a F2.

Nasledujúce informácie sú čerpané zo Stratégie CLLD:

 

IROP opatrenie 5.1.1 - A1 - súkromný sektor

A1 - Podpora podnikania a inovácií

IROP opatrenie 5.1.1 je jasne stanovené, nakoľko tam patrí len hlavná aktivita projektu A1 v sume 95.608,65€. Táto aktivita je pre súkromný sektor, počet podporených podnikov je min. 1, nárast zamestnanosti v podporených podnikoch je min. 2, výška spolufinancovania je 45%, min. výška príspevku na jeden projekt je 5.000 € a max. 100.000 €.

Potrebné stanoviť počet projektov, ktoré sa budú realizovať a približne v akých hodnotách.

Oprávnené aktivity A1:

 • obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest
 • nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb
 • podpora marketingových aktivít
 • podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie na úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností

 

IROP opatrenie 5.1.2 - B1, B2, B3, C1, C2 - súkromný sektor

B1 - Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

B2 - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

B3 - Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

C1 - Komunitné sociálne služby

C2 - Terénne a ambulantné služby

V rámci týchto 5 aktivít je potrebné rozdeliť čiastku 50.487 € , výška spolufinancovania = 5%, min. výška na 1 projekt = 5.000 €, max. výška na 1 projekt = 100.000 €, počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry min. = 1, počet novovytvorených  pracovných miest = 1

Potrebné stanoviť počet projektov, ktoré sa budú realizovať a približne v akých hodnotách a priamo ich zaradiť medzi body B1 až C2 - nie je nutné realizovať projekty vo všetkých bodoch!

Oprávnené aktivity B1:

 • zriaďovanie, obnova a výstavba cyklistických trás zabezpečujúcich dopravu osôb do zamestnania alebo k verejným službám (napr. trasy vedúce k vlakovým, autobusovým zastávkam a staniciam v obciach a mestách) vrátane investícií do doplnkovej cyklistickej infraštruktúry vrátane odpočívadiel, chránených parkovísk pre bicykle, nabíjacích staníc pre elektrobicykle a pod.

Oprávnené aktivity B2:

 • výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc, parkovísk na linkách prepájajúcich obec s mestom
 • budovanie prvkov a podpora opatrení na zvyšovanie bezpečnosti dopravy v mestách

Oprávnené aktivity B3:

 • nákup vozidiel pre účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb vrátane vozidiel prispôsobených osobám s obmedzenou možnosťou pohybu a orientácie

Oprávnené aktivity C1:

 • zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych služieb vrátene materiálno-technického vybavenia
 • zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych služieb
 • infraštruktúra komunitných centier

Oprávnené aktivity C2:

 • rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb

 

IROP opatrenie 5.1.2 - B1, B2, B3, C1, C2, D1, D2 - verejný sektor

B1 - Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

B2 - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

B3 - Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

C1 - Komunitné sociálne služby

C2 - Terénne a ambulantné služby

D1 - Učebne základných škôl

D2 - Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

V rámci týchto 7 aktivít je potrebné rozdeliť čiastku 83.728 €, výška spolufinancovania = 5%, min. výška na 1 projekt = 5.000 €, max. výška na 1 projekt = 100.000 €, počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry min. = 1

Potrebné stanoviť počet projektov, ktoré sa budú realizovať a približne v akých hodnotách a priamo ich zaradiť medzi body B1 až D2 - nie je nutné realizovať projekty vo všetkých bodoch!

Oprávnené aktivity B1:

 • zriaďovanie, obnova a výstavba cyklistických trás zabezpečujúcich dopravu osôb do zamestnania alebo k verejným službám (napr. trasy vedúce k vlakovým, autobusovým zastávkam a staniciam v obciach a mestách) vrátane investícií do doplnkovej cyklistickej infraštruktúry vrátane odpočívadiel, chránených parkovísk pre bicykle, nabíjacích staníc pre elektrobicykle a pod.

Oprávnené aktivity B2:

 • výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc, parkovísk na linkách prepájajúcich obec s mestom
 • budovanie prvkov a podpora opatrení na zvyšovanie bezpečnosti dopravy v mestách

Oprávnené aktivity B3:

 • nákup vozidiel pre účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb vrátane vozidiel prispôsobených osobám s obmedzenou možnosťou pohybu a orientácie

Oprávnené aktivity C1:

 • zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych služieb vrátene materiálno-technického vybavenia
 • zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych služieb
 • infraštruktúra komunitných centier

Oprávnené aktivity C2:

 • rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb

Oprávnené aktivity D1:

 • vybudovanie, modernizácia odborných učební, laboratórií, jazykových učební ZŠ

Oprávnené aktivity D2:

 • skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

 

IROP opatrenie 5.1.2 - F1 - verejný sektor

F1 - Verejný vodovod

Na toto opatrenie je vyčlenená suma 32.763 €. Táto aktivita je pre verejný sektor, počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry min. = 1, výška spolufinancovania je 5%, min. výška príspevku na jeden projekt je 5.000 € a max. 100.000 €.

Potrebné stanoviť počet projektov, ktoré sa budú realizovať a približne v akých hodnotách.

Oprávnené aktivity F1:

 • rekonštrukcia vodovodných sietí, objektov a zariadení verejného vodovodu v aglomeráciách do 2 000 EO

IROP opatrenie 5.1.2 - F1 - verejný sektor

F2 - Verejná kanalizácia

Na toto opatrenie je vyčlenená suma 26.572 €. Táto aktivita je pre verejný sektor, počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry min. = 1, výška spolufinancovania je 5%, min. výška príspevku na jeden projekt je 5.000 € a max. 100.000 €.

Potrebné stanoviť počet projektov, ktoré sa budú realizovať a približne v akých hodnotách.

Oprávnené aktivity F2:

 • rekonštrukcia stokovej siete, objektov a zariadení verejnej kanalizácie v aglomeráciách do 2 000 EO

Vytvorené: 4. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 11. 1. 2021 13:32
Autor: