Obsah

Združenie Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a mikroregiónu Bošáčka

Typ: ostatné
Občianske združenie „Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka“ sa úspešne zapojilo do Výzvy č. 4/PRV/2015, Opatrenia19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenia 19.1 Prípravná podpora so Žiadosťou o nenávratný finančný príspevok s názvom „Združenie Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka – príprava stratégie CLLD“. Na základe tejto žiadosti bol občianskemu združeniu schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 12 000,00 Eur financovaný z EPFRV a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Hlavným cieľom predkladaného projektu bolo zabezpečiť vypracovanie záväznej osnovy Stratégie miestneho rozvoja daného územia vrátane všetkých jej povinných príloh. Stratégia miestneho rozvoja predstavuje strategický dokument, ktorý má poskytnúť ucelený obraz o danom území a napomôcť jeho rozvoju. Získaním uceleného pohľadu na aktuálny rozvojový stav regiónu, napomôžeme k presnému nastaveniu jeho ďalšieho smerovania.

„Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka“ má za cieľ skvalitniť život obyvateľov na svojom území, čomu má napomôcť spolupráca s verejnosťou opierajúca sa o prístup zdola nahor. Zámerom občianskeho združenia „Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka“ je tiež získanie štatútu Miestnej akčnej skupiny, k čomu má vypracovanie strategického dokumentu prispieť.

Predmetom predkladaného projektu bolo teda vypracovanie strategického dokumentu – stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, ktorý poskytuje dôveryhodný opis diskutovaného územia občianskeho združenia a zahŕňal nasledovné činnosti:
• Odborné aktivity súvisiace so vzdelávaním a vytváraním sietí s cieľom vypracovať a uskutočňovať stratégiu CLLD
• Analýza prostredia prostredníctvom elektronických dotazníkov
• SWOT analýza
• Nastavenie strategických cieľov a priorít
• Vízia
• Súhrnné spracovanie Stratégie miestneho rozvoja.

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí“


Vytvorené: 8. 3. 2017
Posledná aktualizácia: 11. 4. 2017 23:41
Autor: