Obsah

Konanie o odkázanosti 

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti osoby alebo rodiča maleletého dieťaťa alebo osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu alebo na podnet orgánu, ktorý je príslušný rozhodovať o odkázanosti na sociálnu službu. 

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu, na prepravnú službu, na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári sa podáva obci. 

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení podporného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení sa podáva vyššiemu územnému celku. 

Miestna príslušnosť obce a vyššieho územného celku sa spravuje podľa miesta trvalého pobytu osoby, ktorej odkázanosť na sociálnu službu sa posudzuje. 

 

Posudková činnosť

Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu v zariadení pre osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby a na opatrovateľskú službu. Rozlišujeme lekársku posudkovú činnosť a sociálnu posudkovú činnosť. 

Lekárska posudková činnosť je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu osoby a zmien jej zdravotného stavu, ktoré vykonáva tzv. posudzujúci lekár. Vychádza pritom z lekárskeho nálezu vypracovaného lekárom, s ktorým má posudzovaná osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (všeobecný praktický lekár, v prípade hospotalizácie ošetrujúci lekár).  Posudzujúci lekár vypracuje lekársky posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti osoby na pomoc inej osobe a termín opätovného posúdenia jej zdravotného stavu. 

Sociálna posudková činnosť zahŕňa posudzovanie individuálnych predpokladov osoby, jej rodinného prostredia a prostredia, ktoré ovplyvňuje jej začlenenie do spoločnosti. Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý obsahuje znevýhodnenia osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaoslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách, v porovnaní s osobou rovnakého veku a pohlavia bez zdravotného postihnutia alebo bez nepriaznivého zdravotného stavu. 

 

Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. 

 

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu