Obsah

Kedy nie je potrebné žiadať o súhlas na výrub:

  • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10 m2; toto neplatí pre dreviny (stromy a kry) rastúce vo verejnej zeleni alebo na cintorínoch - v prípade, že drevina je súčasťou verejnej zelene alebo rastie na cintoríne, povolenie výrubu sa vyžaduje v každom prípade
  • pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu -
    v tomto prípade platí ohlasovacia povinnosť!  - ten, kto výrub uskutoční, je povinný obci zaslať oznámenie o vyrúbaní dreviny najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu
  • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak ide o strom rastúci v súkromnej záhrade alebo záhradkárskej osade.

 

Kedy je potrebné žiadať o súhlas na výrub:

- v každom prípade, ak sa drevina nachádza na verejnej zeleni alebo na cintoríne

- na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou nad 10 m2

- na ovocné dreviny, ak sa výsadba nových ovocných drevín neuskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu

- na stromy s obvodom kmeňa nad 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak ide o strom rastúci v súkromnej záhrade alebo záhradkárskej osade

Ku kompletnej vyplnenej žiadosti o povolenie na výrub drevín je potrebné priložiť kópiu vlastníckeho listu, jednoduché grafické znázornenie priestoru s vyznačením stromov určených na výrub (najjednoduchšie riešenie - na katastrálnej mape vyznačiť stromy v blízkosti nehnuteľnosti alebo iného orientačného bodu, vďaka ktorému sa stromy budú ľahko identifikovať v teréne), nepovinnou – ale veľmi nápomocnou prílohou je fotografia stromov. Upozorňujeme, že v prípade sporného určenia stromov v teréne požadujeme geometrické zameranie hraníc parcely, na ktorej sa má výrub vykonať.  

Výška správneho poplatku: 10,- eur fyzická osoba, 100 eur právnická osoba

 

ZMENA OD 1.1.2020: 

obec rozhoduje o vydaní súhlasu na výrub drevín rastúcich v  zastavanom území obce (§ 69 ods.1 písm. d),

okresný úrad rozhoduje o vydaní súhlasu na výrub drevín rastúcich za hranicami zastavaného územia obce (§ 68 písm.c)

 

Žiadosť o povolenie na výrub drevín