Drietoma - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Vykonávanie meračských prác

Okresný úrad Trenčín, katastrálny odbor v rámci prešetrovania údajov katastra podľa § 57 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v katastrálnom území Drietoma zistil nesúlady v evidovaní niektorých vlastníckych hraníc.
Za účelom odstránenia nesúladov v evidovaní vlastníckych hraníc je potrebné vykonať meračské práce v teréne. Meračské práce v obci Drietoma vykonáva dodávateľ firma Reality-geodézia s.r.o. do 27.01.2024.
Odstránenie nesúladu v evidovaní vlastníckej hranice v katastrálnom operáte nemá vplyv na zmenu priebehu vlastníckej hranice v teréne ani na vznik, zmenu a zánik vlastníckeho práva.
 
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR - Oznámenie (206.04 kB)
Dátum zvesenia: 15. 3. 2023 Zodpovedá: Mgr. Monika Hoštáková