Obsah

Samospráva


Obec Drietoma
Drietoma 29
913 03 Drietoma

IČO: 00311529
Tel.: +421 32 64 99 224
Fax: +421 32 64 99 224
Email: obec@drietoma.sk

obec

mapa

Činnosť Pracovník Telefón Email
Pokladňa, overovanie Mgr. Monika Hoštáková

0908 727706, 032 6499224 kl.4

pokladna@drietoma.sk
Ekonomické oddelenie Ivana Struhárová 0915 066645, 032 6499224 kl.3 ekonom@drietoma.sk
Dane a poplatky, matrika Jana Pálešová 0918 324905, 032 6499224 kl.2 dane@drietoma.sk
Podateľňa, evidencia obyv. Marika Macharová 032 64 99224 kl.1 podatelna@drietoma.sk
Stavebný úrad Ing. Alena Kostelná 0908 791505, 032 6499224 kl.5 stavebnyurad@drietoma.sk

 

Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecný úrad najmä
a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,
c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

Prácu obecného úradu riadi starosta.

Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.