Menu
Obec Drietoma
obecDrietoma

Správne poplatky

 

Všeobecná a vnútorná správa

Osvedčenie podpisu na listine, za každý podpis 2,00 €
Osvedčenie odpisu, fotokópie, za každú stranu 2,00 €
Vyhotovenie výpisu (odpisu) alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín, za každú stranu 2,00 €
Vystavenie potvrdenia 1,50 €
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby 5,00 €
Miestne zisťovanie, ak je nariadené alebo sa koná z podnetu účastníka konania 16,50 €
   

Matrika

Matričný doklad – výpis z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí, za každú stranu (prvý výpis je zdarma) 5,00 €
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 1,50 €
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom, medzi štátnymi občanmi SR 20,00 €
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20,00 €
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70,00 €
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom, medzi štátnym občanom SR a cudzincom 35,00 €
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 70,00 €
Uzavretie manželstva medzi cudzincami 165,00 €
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 199,00 €
   

Pôdohospodárstvo

Vedenie rybárskeho lístka  
týždenný 1,5 €
mesačný 3,00 €
ročný 7,00 €
trojročný 17,00 €
   

Doprava

Povolenie na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií podľa cestného zákona 120,00 €
Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III.triedy a miestnych komunikácií 70,00 €
Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie na cestu I., II. alebo III. triedy 75,00 €
   

Finančná správa a obchodná činnosť

Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie 6,50 €
Vydanie potvrdenia daňovým orgánom 3,00 €
Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra 9,50 €
   

Životné prostredie

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu na výrub drevín – fyzická osoba 10,00 €
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu na výrub drevín – právnická osoba 100,00 €
   

STAVEBNÁ SPRÁVA

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
– pre fyzickú osobu 40,- €
– pre právnickú osobu 100,- €
   
Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 20,- €
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)
a) na stavby na bývanie – na stavbu rodinného domu 50,- €
– na stavbu bytového domu 200,- €
     
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením – ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 25,- €
– ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 50,- €
     
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie – rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu 35,- €
– bytových domov 100,- €
     
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu – garáže s jedným alebo dvoma miestami 30,- €
– na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 30,- €
– na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne. odpad. vôd, jazierka 30,- €
– na spevnené plochy a parkoviská 30,- €
– na na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napr. letné kuch., bazény, sklady 30,- €
     
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám – garáže s jedným alebo dvoma miestami 50,- €
– na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 50,- €
– na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne. odpad. vôd, jazierka 50,- €
– na spevnené plochy a parkoviská 30,- €
– na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady 50,- €
     
f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) 20,- €
   
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade – do 50 000 eur vrátane 100,- €
– nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane 200,- €
– nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane 400,- €
– nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane 600,- €
– nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane 800,- €
– nad 10 000 000 eur vrátane 1000,- €
     
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby 50,- €
   

Cintorínske a pohrebné poplatky:

Hrobové miesto, hrobka s jedným miestom, hrobka s dvomi miestami nad sebou  33,- €/10 rokov
Detský hrob (do 10 rokov veku) 10,- €/10 rokov
Urnové miesto  33,- €/20 rokov
Prenájom Domu smútku (Domu nádeje)  40,- €
   
   
   

Ostatné poplatky:

Vyhlásenie v miestnom rozhlase 5 €
Prenájom predajného miesta na miestnej tržnici 6,- €
Smetná nádoba na komunálny odpad 24,30 €
Pohľadnice obce Drietoma 0,20 €/ 1 ks
Kopírovacia služba 0,20 €/ 1 A4
Požičanie pivného setu (1 stôl + 2 lavice) obyvatelia obce 1 €/ 1 deň
Požičanie pivného setu ostatní 3 €/ 1 deň

 

Ako vybaviť

Sviatok

Meniny má Viola

Zajtra má meniny Gertrúda, Gerda

Facebook

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:38
TÝŽDEŇ:2452
CELKOM:1029578

Organizácie a spolky v obci

Obec Drietoma


Obec Drietoma sa nachádza v juhozápadnej časti Trenčianskeho kraja na hranici s Českou republikou. Je súčasťou združenia obcí MAS Biele Karpaty, ktorý tvoria obce Drietoma, Adamovské Kochanovce, Chocholná-Velčice, Ivanovce, Kostolná-Záriečie, Melčice-Lieskové, Štvrtok, Bošáca, Nová Bošáca, Haluzice, Trenčianske Bohuslavice, Zemianske Podhradie. Prirodzenou hranicou mikroregiónu je na severozápade masív Bielych Karpát, na severovýchode hranica katastra krajského mesta Trenčín, na východe a juhovýchode tok rieky Váh.
Severnú a severozápadnú časť územia tvorí pohorie chráneného krajinného úzermia Bielych Karpát, južnú časť krajinný celok Považské Podolie a časť katastra Trenčianska kotlina.