Obsah

Bc. Andrej Gabrhel

vCard

Úloha v org. štruktúre